Kursplan för

Introduktion till politik och juridik
Introduction to Policy and Law

IMEN06, 5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Miljöarbete ur ett management- o policyperspektiv. Fördjupning: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Obligatorisk för: XA_EMP1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge en förståelse för miljöpolitiska processer och instrument samt den grundläggande terminologin för miljöpolitikens teori och praktik. Till detta hör en grundläggande förståelse för olika typer av politiska instrument, t ex marknadsbaserade instrument, lagstiftning och information. Studenterna kommer också inhämta grunderna om miljörätt inom ramen för internationell rätt och EU-rätt samt juridiska principer och vana att läsa juridiska texter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

•kunna definiera och förklara centrala och relevanta termer och begrepp, t ex styrning, politik, lag, informerande instrument, finansiella instrument, reglerande instrument etc
•kunna beskriva centrala teorier i förhållande till politiska processer som vägleder en bra politisk utveckling
•kunna muntligt och skriftligt beskriva och jämföra politik och styrning på lokal, regional, nationell, europeisk och internationell nivå
•kunna förklara politikens begränsningar på olika nivåer

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• visa förmåga att planera och genomföra kursuppgifter inom givna tidsramar samt med relevanta metoder och adekvat språkbruk
• visa förmåga att läsa och förstå juridiska texter och politiska dokument
• visa förmåga att tillämpa grundläggande juridiska och politiska begrepp i diskussioner om politiska insatser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• kunna kritiskt diskutera politiska instrument och processer samt förstå deras inbyggda starka sidor och begränsningar
• kunna reflektera över hur antaganden och världsbilder påverkar våra föreställningar om miljöproblem och hur de kan åtgärdas politiskt
• kunna reflektera över juridik i ett samhälleligt sammanhang och förstå att juridikens påverkan i hög grad är beroende av sammanhanget

Kursinnehåll

Kursen består av föreläsningar, seminarier, juridiska textseminarier och en gruppuppgift. Föreläsningarna och seminarierna behandlar ett flertal olika ämnen, t ex politiska instrument, politisk utvärdering, policymixar, politiska framgångar och misslyckanden samt samspel mellan stat och näringsliv. Vidare ger seminarierna en introduktion till miljörätt samt till miljörätten inom internationell rätt och EU-rätt. Ett seminarium kommer att vara helt ägnat åt att läsa juridiska texter.
Studenterna kommer att få en introduktion till politiskt arbete på olika nivåer, bl a internationellt, europeiskt, nationellt och lokalt. Vidare kommer samspelet mellan nivåerna att granskas.

Kursen ger också en förståelse för det politiska arbetets olika inriktningar, t ex reglering av processer, produkter och konsumtion.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För godkänt resultat ska studenten ha godkänt deltagande på alla obligatoriska seminarier. Betyget på hela kursen bygger på 1) en individuell skriftlig uppgift inklusive en presentation (50% av kursbetyget) och 2) en skriftlig gruppuppgift om EU:s miljörätt inklusive en presentation (50% av kursbetyget).

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IMEN28

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Carl Dalhammar, carl.dalhammar@iiiee.lu.se
Hemsida: http://www.iiiee.lu.se/education/emp/curriculum