Kursplan för

Introduktion till företagsledning och företagsansvar
Introduction to Business Management and Corporate Responsibility

IMEN05, 5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Miljöarbete ur ett management- o policyperspektiv. Fördjupning: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Obligatorisk för: XA_EMP1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen ger en förståelse för hur organisationer och i synnerhet företag organiseras, styrs och utvecklas strategiskt. Den erbjuder verktyg för att förstå och analysera strategiskt arbete, bokföring och investeringar inom företag. Vidare diskuteras företags samhällsansvar, samverkan med intressenter och företags roll i förhållande till hållbar utveckling.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

•visa förmåga att förklara och beskriva hur och varför företag fungerar
•visa förståelse för värdeskapande
•kunna identifiera och beskriva näringslivsintressenter samt drivkrafter och begräsningar för organisationsförändringar
•kunna värdera företagsinvesteringar
•förstå grundläggande begrepp inom bokföring och visa hur hållbarhetsfrågor kan göras till en del av ekonomistyrning
•beskriva de främsta idériktningarna inom företagsstrategi
•visa förmåga att reflektera kritiskt över begreppet företags samhällsansvar

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

•visa förmåga att planera och genomföra kursuppgifter inom givna tidsramar och med användning av relevanta metoder
•visa förmåga att arbeta i grupp samt att planera och genomföra ett grupprojekt inom givna tidsramar
•visa förmåga att genomföra en innehållsanalys
•kunna utföra en investeringsvärdering med hjälp av ett Excelblad och förklara resultaten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling
• visa förmåga att reflektera över hur deras eget tänkesätt bygger på vissa värderingar som är påverkade av, och påverkar, andra människor och det omgivande samhället

Kursinnehåll

Kursen ger en förståelse för hur organisationer och i synnerhet företag organiseras, styrs och utvecklas strategiskt. Den erbjuder verktyg för att förstå och analysera strategiskt arbete, bokföring och investeringar inom företag. Vidare diskuteras företags samhällsansvar, samverkan med intressenter och företags roll i förhållande till hållbar utveckling.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Närvaro och aktivt deltagande i alla seminarier är obligatoriskt. För att bli godkänd på kursen ska studenten genomföra och bli godkänd på ett antal mindre kursuppgifter och ett kursprojekt i grupp. Kursbetyget baseras på en individuell skriftlig tentamen (75% ) och grupprojektet (25%).

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IMEN13

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Charlotte Leire, charlotte.leire@iiiee.lu.se
Hemsida: http://www.iiiee.lu.se/education/emp/curriculum