Kursplan för

Grunderna för ekonomi och ekonomisk värdering av miljöförändring
Fundamentals of Economics and Economic Valuation of Environmental Change

IMEN03, 5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Miljöarbete ur ett management- o policyperspektiv. Fördjupning: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Obligatorisk för: XA_EMP1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge grundläggande ekonomiska begrepp och analysverktyg som är relevanta för områdena miljöekonomi och analys av miljöpolitiska styrmedel. Ambitionen är att ge studenten en grundläggande förståelse för neoklassisk ekonomisk teori och kännedom om alternativa ekonomiska inriktningar av relevans. Ett ytterligare mål är att utrusta studenterna med en kritisk förståelse för olika metoder för ekonomisk värdering av miljöförändringar som är relevanta för värdering av politik och projekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

•kunna tillämpa och kritiskt reflektera över grundläggande principer och begrepp inom ekonomisk teori, t ex utbud och efterfrågan, marknader, effektivitet och marknadsmisslyckanden
•kunna använda nationalekonomiska analysbegrepp för att förklara miljöproblem
•kunna beskriva centrala inslag från olika ekonomiska inriktningar, t ex neoklassisk, behavioristisk, institutionell och ekologisk ekonomi samt miljöekonomi, som är av relevans för miljöpolitik
•kunna beskriva och kritiskt diskutera grundläggande principer för statsfinanser, BNP och socialpolitiska åtgärder
•kunna förklara och jämföra anledningen till samt omfattningen och tillämpbarheten av olika ekonomiska värderingsmetoder, t ex kostnad-nytta-analys

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

•kunna använda diagram för analytiska ändamål, t ex grundläggande partiell jämviktsanalys och grundläggande välfärdsekonomisk analys
•kunna använda vetenskapliga källor på ett lämpligt sätt i skriven text
•kunna planera och med relevanta metoder genomföra kursuppgifter inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

•kunna reflektera över för- och nackdelar av olika metoder för ekonomisk värdering av miljöförändringar samt över det allmänna genomförandet av sådana värderingar

Kursinnehåll

Kursen bygger på studenternas aktiva deltagande i föreläsningar, övningar och seminarier. Grunderna i ekonomisk teori inhämtas genom kurslitteraturen och andra förberedelser, föreläsningar och övningar. Frågan om BNP och alternativa välfärdsindikatorer diskuteras kritiskt av studenterna vid ett seminarium som förbereds genom grupparbete. För att lära sig om ekonomiska värderingsmetoder får studenterna ta del av autentiska exempel på tillämpningar av dem. Föreläsningarna och kurslitteraturen ger verktyg för att kritiskt analysera värderingarna.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För att bli godkänd på kursen måste studenten delta aktivt i alla seminarier. Slutbetyget bygger på en tentamen i samband med undervisningen (25%) och en hemtentamen (75%).

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IMEN15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Nora Smedby, nora.smedby@iiiee.lu.se
Hemsida: http://www.iiiee.lu.se/education/emp/curriculum