Kursplan för

Föreställningar om hållbarhet
Conceptualisations of Sustainability

IMEN02, 5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Miljöarbete ur ett management- o policyperspektiv. Fördjupning: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Obligatorisk för: XA_EMP1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Det är allmänt vedertaget att hållbarhetsproblem är strukturellt betingade. För att åtgärder för ett hållbart samhälle ska bli effektiva krävs därför ett systemorienterat perspektiv. De flesta analytiska och operativa begrepp som i dag betraktas som relevanta mallar för eller färdplaner mot hållbar utveckling bygger på ett strukturellt och/eller livscykelorienterat förhållningssätt.
Kursens syfte är att ge studenterna en introduktion till centrala hållbarhetsbegrepp med särskild inriktning på principer och begrepp som ligger till grund för ett strukturellt och livscykelorienterat tänkande. Förutom att introducera dessa centrala begrepp samt deras termer och funktionssätt syftar kursen till att studenterna ska utveckla sin förmåga att reflektera över deras tillämpbarhet och bidrag. Ett ytterligare syfte är att studenterna kritiskt ska diskutera frågor om rättvisa, påverkan och jämlikhet i förhållande till hållbar utveckling.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Kursinnehåll

Kursen består av två moment.

Föreställningar om Hållbarhet: Nyckelidéer och koncept som introduceras inkluderar definitioner och tolkningar av hållbar utveckling, viktiga historiska ögonblick och milstolpar i rörelsen miljö och hållbar utveckling, målen för hållbar utveckling, avvägningar mellan de viktigaste pelarna för hållbarhet, betydelsen av världssyn och värderingar när vi definierar hållbarhet, det naturliga stegets fyra hållbarhetsprinciper, hierarki vid operationalisering av hållbarhet.

System och systemtänkande: Detta moment är avsett att ge en grundläggande förståelse för system- och livscykeltänkande. Här undersöker studenterna en värdekedja för att få ett livscykelperspektiv på en specifik produkt eller tjänst. Övningen inkluderar studiebesök till företag som verkar inom denna värdekedja. Övningen innebär identifiering av interventionspunkter, samt reflektion över utmaningarna för att utlösa förändringar i värdekedjor. Dessutom ges studenten en introduktion till koncept inom cirkulär ekonomi samt systemtänkande.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Studiebesök och seminarier är obligatoriska. Slutbetyget bygger till 40% på två kursuppgifter och till 60% på en tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IMEN09

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Lars Strupeit, lars.strupeit@iiiee.lu.se
Hemsida: http://www.iiiee.lu.se/education/emp/curriculum