Kursplan för

Miljövetenskap och antropocen
Environmental Science and the Anthropocene

IMEN01, 5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Miljöarbete ur ett management- o policyperspektiv. Fördjupning: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Obligatorisk för: XA_EMP1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

För att formulera hållbara lösningar för näringslivet, politiken och samhället i stort krävs miljövetenskaplig kompetens. Kursen hjälper studenterna att förstå komplexa ekologiska system med särskild betoning på människans inverkan på miljön och relaterade system. Fokus ligger på hållbarhetsproblem och studenterna uppmuntras till ett kritiskt förhållningssätt till hur våra produktions- och konsumtionsmönster förstärker/försvårar dessa problem. Vidare ger kursen en introduktion till effektiva tekniker för akademiskt läsande och skrivande som lägger grunden för användbara strategier genom hela masterutbildningen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• visa förmåga att beskriva de centrala principerna för ekologiska system och de krafter som påverkar stabilitet och förändring i sådana system
• visa förmåga att förklara miljövetenskapligt och antropocent relevanta begrepp och processer
• visa förmåga att beskriva karaktären av och grundorsakerna till centrala hållbarhetsproblem i terrestra och akvatiska ekosystem på global, regional och lokal nivå.
• visa förmåga att beskriva mänsklig inverkan inom många olika konsumtions- och produktionsområden.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• visa förmåga att kritiskt analysera och utvärdera vetenskapliga (och liknande) texter med fokus på att dekonstruera och värdera författarens argumentation (t ex påstående, bevis, trovärdighet)
• visa förmåga att skriva en kort översikt (med hjälp av en syntesmall) av forskningsartiklar inom ett relevant ämne och med användning av vedertagna källhänvisningstekniker
• visa förmåga att utvärdera andra studenters arbeten, i synnerhet med avseende på argumentationen, genom att genomföra en effektiv opposition, såväl muntligt som skriftligt
• visa förmåga att planera och genomföra uppgifter inom givna tidsramar samt att använda relevanta metoder för att lösa uppgiften

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

visa förmåga att reflektera över den miljövetenskapliga forskningens relevans samt möjligheter och begränsningar för politiskt/näringslivsmässigt/individuellt beslutsfattande

Kursinnehåll

Kursen består av föreläsningar, seminarier, korta studieuppgifter, en dugga och ett kursprojekt. Föreläsningarna presenterar grundläggande kunskap (t ex begrepp för ekologiska system, ekosystemtjänster, planetgränser, naturkapital och ekologisk resiliens, principer för artinteraktioner, grunderna för näringscykler och termodynamikens huvudsatser, processerna bakom klimatförändringar, luft-, vatten- och markföroreningar samt förlusten av biologisk mångfald). Seminarierna skapar en förståelse för dessa grundläggande ekologiska processer genom att studenterna reflekterar över människans inverkan på miljön och de krafter som påverkar stabilitet och förändring i system med hjälp av begreppen positiv och negativ återkoppling. Särskilt beaktas inverkan från de nuvarande systemen för konsumtion och produktion. Vidare ska studenterna i grupp genomföra ett projekt där de utforskar en miljöresurs och sätter in den i ett sammanhang. Projektet pågår under hela kursen och studenterna ger fortlöpande redovisningar under kursens gång. Studenterna ska genomföra en litteraturöversikt med hjälp av en syntesmall, formulera ett påstående/argument med stöd av sekundärmaterial och redovisa arbetet såväl skriftligt som muntligt och med användning av vedertagen formalia för akademiska texter.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Kursen examineras genom ett individuellt quiz (30%), en skriftlig rapport (50%) och en muntlig redovisning i grupp (20%). För att få godkänt på kursen måste studenten dessutom genomföra ett antal obligatoriska moment.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IMEN09

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Steven Curtis, steven.curtis@iiiee.lu.se
Lärare: Matthias Lehner, matthias.lehner@iiiee.lu.se
Hemsida: http://www.iiiee.lu.se/education/emp/curriculum