Kursplan för

Examensarbete
Degree project in Environmental Management and Policy

IMEM01, 30 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2020/21
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2020-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Miljöarbete ur ett management- o policyperspektiv. Fördjupning: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen.
Obligatorisk för: XA_EMP2, XA_MESPOM2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med examensarbetet är ge studenterna möjlighet att utveckla och visa den kunskap och förmåga som krävs för att självständigt utforma och genomföra ett tvärvetenskapligt och tillämpat forskningsprojekt som tydligt visar ett vetenskapligt förhållningssätt inom området miljöstrategisk styrning. 

Vidare kommer forskningsprocessen göra det möjligt för studenten att ytterligare utveckla sin förståelse för ett specifikt fenomen och/eller problem som är kopplat till miljöstrategisk styrning. 

Slutligen gör kursen det möjligt för studenten att förstärka sin förmåga att skriva vetenskapliga texter som är tydliga och intresseväckande, som redovisar välkonstruerade resonemang och som bygger på gedigen datainsamling och analys, samt att utveckla sin förmåga att muntligt presentera och försvara sin forskning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

•visa förmåga att sammanställa och reflektera över fördjupad kunskap inom det valda området för forskningsprojektet
•visa förmåga att förstå och självständigt tillämpa centrala principer och relevanta riktlinjer för samhällsvetenskaplig forskning för att kunna genomföra ett nytt forskningsprojekt av relevans för miljöstrategisk styrning

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

•visa förmåga att kreativt, kritiskt och självständigt hantera komplexa frågor genom att identifiera/definiera ett fruktbart forskningsproblem, formulera en ny genomförbar frågeställning och/eller hypoteser som går att pröva samt välja/utforma en lämplig metod för att besvara de avgränsade frågorna/pröva de avgränsade hypoteserna
•visa förmåga att självständigt delta i en forskningsprocess och därmed bidra till kunskapsutvecklingen
• visa förmåga att planera och med vetenskapliga metoder och ett tvärvetenskapligt förhållningssätt genomföra ett kvalificerat forskningsprojekt inom givna tidsramar
•visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap som inhämtats i centrala meriterande kurser inom ramen för utbildningen
• visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och de argument som ligger till grund för dessa, och
•kunna självständigt identifiera och söka olika informationskällor, utvärdera informationens relevans för det aktuella problemet och göra korrekta källhänvisningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

•visa förmåga att värdera sitt eget och andra studenters examensarbete/n med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

Kursinnehåll

Den enskilde studenten formulerar och planerar ett forskningsprojekt samt genomför ett examensarbete för masterexamen inom en given tidsram. Arbetet på examensarbetet utvecklar studentens förmåga att planera och leda större projekt samt att samla in och analysera information för att besvara en ny forskningsfråga med relevans för miljöstrategisk styrning.

En handledare utses till varje student. Förutom individuell handledning består undervisningen av en serie arbetsseminarier under kursens gång. Vid seminarierna förväntas studenterna aktivt bidra till den allmänna diskussionen och ge återkoppling på andra studenters arbeten.

Den enskilde studenten presenterar och försvarar sitt examensarbete vid ett avslutande seminarium. Förutom den slutliga uppsatsen ska studenten skriva en populärvetenskaplig sammanfattning i enlighet med Internationella miljöinstitutets riktlinjer.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Kursen är utformad som en individuell uppgift. Handledning ges individuellt och gruppvis. Slutbetyget baseras på den slutliga uppsatsen, den muntliga presentationen och studentens försvar av uppsatsen på slutseminariet.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IMEN56, IMEN41

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Beatrice Kogg, beatrice.kogg@iiiee.lu.se
Hemsida: http://www.iiiee.lu.se/education/emp/curriculum