Kursplan för

Utformning och metoder för tillämpad tvärvetenskaplig forskning
Research Design and Methodology for Interdisciplinary Applied Research

IMEN69, 5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2019-04-01

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Miljöarbete ur ett management- o policyperspektiv. Fördjupning: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav.
Obligatorisk för: XA_EMP2, XA_MESPOM2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen är utformad för att utgöra ett stöd för studenternas utveckling av sina egna tvärvetenskapliga och tillämpade forskningsprojekt som ska redovisas i form av ett övertygande förslag till en masteruppsats. Betoningen ligger på principer för god forskningsdesign, på anledningar och förklaringar till olika metodval samt på de färdigheter, liksom den värderingsförmåga och det förhållningssätt, som kännetecknar en god forskare.
Vid kursens slut ska studenterna vara förtrogna med målen för tillämpad tvärvetenskaplig forskning, kännetecknen för vetenskapliga utredningar, centrala begrepp för forskningsdesign och -metoder samt med flera vanliga förhållningssätt till tvärvetenskaplig/hållbarhetsvetenskaplig forskning. Studenterna kommer också att ha utvecklat en förståelse för hur val av forskningsdesign och -metoder är kopplade till teorier och begreppsdefinitioner samt en förståelse för etiska aspekter av forskning. De ska kunna tillämpa denna kunskap för att fatta välgrundade beslut när de utvecklar sina egna forskningsprojekt och visa förmåga att utvärdera starka och svaga sidor av deras egna, och andras, forskningsdesigner, med särskild betoning på anknytningen mellan frågeställning och/eller hypotes, omfattning, insamlad data, slutledningar och stöd i underlaget.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

•kunna definiera tvärvetenskaplig och tillämpad forskning och jämföra den med annan typ av forskning
•kunna beskriva centrala begrepp och principer för goda exempel på forskningsdesign, metodologi och operationalisering av modeller, samt integrera dessa i utvecklingen av ett eget uppsatsförslag
•visa förmåga att beskriva och jämföra olika förhållningssätt till forskningsdesign, metodologi, datainsamling och dataanalys, samt förmåga att värdera när olika förhållningssätt är genomförbara och meningsfulla
•kunna beskriva och tillämpa kriterier för utvärdering av ett forskningsförslag/forskningsprojekt med inriktning på det logiska flödet mellan problematisering, syfte, frågeställning/hypotes, metod, slutledningar och stöd i underlaget
•kunna diskutera etiska aspekter av val som är kopplade till forskningsdesign och användningen av forskningsrön
•kunna beskriva skillnaderna mellan kausalitet och korrelation

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

•kunna formulera fruktbara forskningsfrågor som ska besvaras och/eller hypoteser som ska prövas
•kunna skriva ett övertygande projektförslag till en masteruppsats som bygger på ett tvärvetenskapligt och tillämpat förhållningssätt
•kunna presentera ett eget projektförslag och förklara sina val i förhållande till forskningsdesignen
•kunna utvärdera starka och svaga sidor av sitt eget och andras projektförslag med särskild betoning på förmågan att kritiskt utvärdera hur lämpliga olika metoder är för att pröva olika hypoteser/besvara frågeställningar samt konstruera olika resonemang som bygger på relevanta bevis
•visa förmåga att planera och med relevanta metoder genomföra kursuppgifter inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete och kunna tillämpa relevanta etiska riktlinjer på sitt eget arbete
• visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används
• visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar inom olika relevanta vetenskapsområden för att analysera problem och lösningar anknutna till hållbarhet, om rollen för sådan forskning i samhället och människors ansvar för hur den används
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Kursinnehåll

Kursen består av ett antal föreläsningar och övningar inom ramen för undervisningen som är inriktade på centrala begrepp, principer och komponenter med avseende på forskningsdesign. Därpå följer föreläsningar och seminarier som behandlar olika förhållningssätt till forskningsdesign, där studenterna kommer att ta del av centrala kategorier av förhållningssätt och diskutera exempel på olika förhållningssätt. Lektioner, föreläsningar och seminarier kommer även att behandla ämnen som forskningsprocessen och etiska aspekter av forskningsdesign.
Samtidigt kommer studenterna att få tid att utarbeta sina egna forskningsidéer. Den processen understöds av workshoppar inom ramen för undervisningen, kamratåterkoppling och miniseminarier där studenterna diskuterar sina projektförslag med kurskamrater och lärare. Vid kursens slut ska studenten ha utarbetat ett eget skriftligt projektförslag samt presenterat och försvarat det vid ett avslutande projektförslagsseminarium.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Seminarier och workshoppar kräver obligatoriskt deltagande. Slutbetyget bygger på kvaliteten i kamrat- och självutvärderingar (15%), en tentamen (30%) och kvaliteten i det slutliga projektförslaget samt presentationen och försvaret av detta (55%).

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IMEN34

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Beatrice Kogg, beatrice.kogg@iiiee.lu.se
Hemsida: http://www.iiiee.lu.se/education/emp/curriculum