Kursplan för

Föreställningar om hållbarhet
Conceptualisations of Sustainability

IMEN02, 5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2019-04-01

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Miljöarbete ur ett management- o policyperspektiv. Fördjupning: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Obligatorisk för: XA_EMP1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Det är allmänt vedertaget att hållbarhetsproblem är strukturellt betingade. För att åtgärder för ett hållbart samhälle ska bli effektiva krävs därför ett systemorienterat perspektiv. De flesta analytiska och operativa begrepp som i dag betraktas som relevanta mallar för eller färdplaner mot hållbar utveckling bygger på ett strukturellt och/eller livscykelorienterat förhållningssätt.
Kursens syfte är att ge studenterna en introduktion till centrala hållbarhetsbegrepp med särskild inriktning på principer och begrepp som ligger till grund för ett strukturellt och livscykelorienterat tänkande. Förutom att introducera dessa centrala begrepp samt deras termer och funktionssätt syftar kursen till att studenterna ska utveckla sin förmåga att reflektera över deras tillämpbarhet och bidrag. Ett ytterligare syfte är att studenterna kritiskt ska diskutera frågor om rättvisa, påverkan och jämlikhet i förhållande till hållbar utveckling.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• visa förmåga att beskriva och tillämpa modellen och principerna för systemtänkande i förhållande till miljöproblem och hållbar utveckling
• visa förmåga att beskriva, diskutera, jämföra och förstå motsättningar med avseende på centrala och relevanta mål/begrepp i den offentliga debatten om hållbar utveckling, t ex definitioner och tolkningar av hållbar utveckling, de Globala målen för hållbar utveckling, Det Naturliga Stegets fyra hållbarhetsprinciper, livscykeltänkande samt begrepp för cirkulär ekonomi
• kunna diskutera och förklara orsaker till frågor om rättvisa, påverkan och jämlikhet i förhållande till hållbar utveckling och de möjliga kompromisser sådana lösningar kan leda till (t ex i fråga om distribution eller förhållande mellan generationerna)
• kunna beskriva och jämföra definitioner av önskvärt/hållbart beteende på individuell, organisatorisk, lokal, regional och global nivå, samt
• kunna känna igen och ge exempel på ett livscykelperspektiv på produktions- och konsumtionssystem

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• visa förmåga att planera och genomföra uppgifter inom givna tidsramar samt att använda relevanta metoder för att lösa uppgiften
• visa förmåga att arbeta effektivt i grupp med deltagare från andra ämnen och med
andra nationaliteter
• visa förmåga att till allmänheten kommunicera värdet av hållbarhet och hur hållbarhet förhåller sig till rättvisa, samt
• kunna utveckla och presentera ett multimedialt innehåll genom nätbaserade kommunikationsverktyg

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• visa förmåga att reflektera över hur deras eget tänkesätt bygger på vissa värderingar som är påverkade av, och påverkar, andra människor och det omgivande samhället

Kursinnehåll

Kursen består av tre moment.
• Systemmoment: Momentet syftar till att lägga grunden för systemtänkande. De centrala idéer och begrepp som introduceras är definitioner och tolkningar av hållbar utveckling, centrala ögonblick och milstolpar i miljö- och hållbarhetsrörelsens historia, de Globala målen för hållbar utveckling, Det Naturliga Stegets fyra hållbarhetsprinciper, livscykeltänkande samt begrepp för cirkulär ekonomi.

• Livscykelmoment: I momentet undersöker studenterna en specifik produktions- och konsumtionsvärdekedja för att erhålla ett livscykelperspektiv på en viss vara eller tjänst. I övningen ingår studiebesök till en organisation/ett företag som är verksamt inom värdekedjan. Som en del av övningen ska studenterna identifiera angreppspunkter och reflektera över problemen med att åstadkomma förändring i värdekedjor.

• Kommunikationsmoment: Momentet går ut på att studenterna ska beskriva, förklara och ifrågasätta begrepp anknutna till en hållbarhetsfråga för en lekmannapublik. Kommunikationen ska ske via en nätbaserad multimediapresentation.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Studiebesök och seminarier är obligatoriska. Slutbetyget bygger till 40% på två kursuppgifter och till 60% på en tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: IMEN09

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Lars Strupeit, lars.strupeit@iiiee.lu.se
Kursansvarig: Bernadette Kiss, bernadette.kiss@iiiee.lu.se
Hemsida: http://www.iiiee.lu.se/education/emp/curriculum