Kursplan för

Metoder för användarmedverkan i designprocesser
Methods for User Participation in Design Processes

TFRD50, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser VT2024
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning ID
Beslutsdatum: 2023-03-16

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att de studerande skall få en praktiskt användbar utbildning i att designa, analysera och utvärdera användarmedverkan och samskapande i designprocesser. Fokus för kursen ligger på metoder, upplägg och genomförande av designprocesser som innehåller moment som bygger på användarmedverkan. Studenten tränas i att bedöma och avgöra vilka former för användarmedverkan som kan vara aktuella för olika processer. Vidare tränas studenten också i att föreslå möjliga förbättringar till existerande designprocesser och hur väl dessa uppfyller kriterier för inkluderande design.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Kursen är helt nätbaserad. Varje kursmoment innehåller introduktions- och fördjupningstexter, bildexempel, länkar, diskussioner och avslutas med en individuell inlämningsuppgift eller en gruppuppgift. Kursen innehåller följande delar:Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Bedömningen av den studerandes prestationer sker huvudsakligen genom individuella uppgifter som kontinuerligt lämnas in. Kursen innehåller minst 6 inlämningsuppgifter samt kamratgranskning och återkoppling på medstudenternas uppgifter. Omfattningen på inlämningsuppgifterna varierar mellan 300 och 1500 ord. Slutuppgiften innehåller flera steg, där också kamratgranskning ingår. Den innefattar ett tillämpat projekt med slutrapportering som kan vara skriftlig (2000-4000 ord) eller göras i andra media såsom film. Kursen är processinriktad och utgår mer från förmågan att analysera och åtgärda situationer/problem och utbyta tankar och erfarenheter med andra kursdeltagare än på instuderande av fakta.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Per-Olof Hedvall, per-olof.hedvall@certec.lth.se
Kursansvarig: Kirsten Rassmus-Gröhn, kirre@certec.lth.se
Kursadministratör: Lena Leveen, lena.leveen@certec.lth.se
Lärare: Charlotte Magnusson, charlotte@certec.lth.se