Kursplan för

Glasdesign
Glass Design

TFRD46, 4 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser VT2024
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning ID
Beslutsdatum: 2023-03-16

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Att genom föreläsningar, övningar och platsbesök ge en grundläggande introduktion till glasdesignhistoria, grunderna för glastillverkning och olika tekniker som används i hantverksbaserade glasindustrin.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Kunna uppvisa förståelse för de grundläggande blåsteknikerna och de fysiska krav som ställs på form likväl som grundläggande kemi, expansionskoefficienter och kylning av glas.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kunna visualisera och presentera en trovärdig designidé för ett litet blåst glasföremål, samt tillverka en lämplig form för produktion av föremålet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kunna ta ställning till designidéns lämplighet för produktion.

Kursinnehåll

Kursen inleds med föreläsningar om glasdesign och glasindustri – företrädesvis italiensk och svensk sådan – genom tiderna. Därefter introduceras grundläggande tekniker för blåsning, varmbearbetning och kallbearbetning av glas, samt visst material om glaskemi, värmeteori och formtillverkning. Kursen är uppbyggd kring ett praktiskt projekt i glasdesign och formtillverkning, där sedan professionella glasblåsare tillverkar glasföremål utifrån detta.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Bedömningen baseras på individuella uppgifter.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Carl Lidgard, carl.lidgard@design.lth.se
Övrig information: Utbildningen kan komma att utökas med besök på lokala glasverkstäder.