Kursplan för

Människan i extrema miljöer
Humans in Extreme Environments

TFRC70, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser VT2024
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens övergripande mål är att ge de studerande grundläggande och fördjupade kunskaper och färdigheter i fysiologi och miljöns påverkan på människans fysiska välbefinnande, hälsa och prestationsförmåga, samt relaterad prevention och skydd. Målet är relaterat till utmaningar i FN:s hållbarhetsmål, särskilt mål 3: god hälsa och välbefinnande; mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; mål 13: Bekämpa klimatförändringarna.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Kursen ger ökad kunskap om och förståelse för valda ämnen inom fysiologi och miljöns påverkan på människans välbefinnande, hälsa och prestationsförmåga. Bland ämnena ingår:

Kursens teoretiska avsnitt kompletteras med ett litet projekt i grupp och tre laborationer: 1) maximal/sub-max syreupptagningsförmåga (VO2 upptagning) test, 2) övning i varm miljö, 3) övning i kall miljö.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Examinationen inkluderar deltagande i tre laborationer i grupp, muntlig och skriftlig redovisning av projektarbetet i grupp, samt en individuell skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Lena Leveen, lena.leveen@certec.lth.se
Kursansvarig: Chuansi Gao, chuansi.gao@design.lth.se
Examinator: Chuansi Gao, chuansi.gao@design.lth.se
Hemsida: https://www.design.lth.se/utbildning/fristaaende-kurser/maenniskan-i-extrema-miljoeer/
Övrig information: Om antalet kursdeltagare understiger 12 personer kan kursen komma att ställas in.