Kursplan för

Patent och annan immaterialrätt
Patent and Intellectual Property Rights

TFRC66, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser VT2024
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning E
Beslutsdatum: 2023-02-14

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Huvudområde: Teknik.
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Ekonomierna i Europa, Nordamerika samt vissa stater i Ost-Asien har de senaste åren genomgått en förvandling från varuproducerande industriella ekonomier till kunskapsekonomier baserade på bioteknik, informationsteknologi, upplevelseindustri samt design, där kunskap i många avseenden har ersatt varor som produkter i en globaliserad ekonomi. Det legala skyddet för att säkerställa en ensamrätt till dessa kunskaper när de omsätts i produkter och tjänster benämns immaterialrätt (eller på engelska, Intellectual Property Rights). Kunskaper i immaterialrätt, och dess omfattning och tillämpning, är förutsättningen för att upphovsmannen och företaget ska kunna dra ekonomisk nytta av ett specifikt kunnande.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens tyngdpunkt ligger på immaterialrätten (i ett globalt perspektiv) eftersom immateriella resurser utgör en allt större del av den värdeskapande processen i ett företag och är samtidigt ett allt viktigare konkurrensmedel, men även närstående rättigheter behandlas såsom sekretessregler, IT-rätt, marknads- och konkurrensrätt. Exempel på immateriella resurser är patent, arbetstagares intellektuella prestationer, upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, inklusive datorprogram och databaser, kretsmönsterskydd, skyddet för kännetecken, samt skyddet för formgivning. Kursen behandlar även juridiska problem som sammanhänger med kommersialisering av immaterialrättigheter genom t.ex. licensavtal. Kursen behandlar även mer praktiska saker så som hur företag bygger en IP-strategi, hur man söker i patentdatabaser och hur man tolkar immaterialrättsliga avtal och dokument.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Fredrik Edman, fredrik.edman@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/etia10