Kursplan för

Design för det moderna äldrelivet: välfärdsteknologi, arbetsmiljö och boende
Design for Modern Ageing: Welfare Technology, Working Environment and Housing

TFRB76, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser VT2024
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2023-04-18

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att öka deltagarnas förmåga att tänka och agera kring utvecklingen av bostäder, vardagsmiljö, vardagsteknik och välfärdsteknologi för dagens och morgondagens äldre generationer.

Kursen tar sikte både på näraliggande behov och på ett längre perspektiv.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• Kunna redogöra för de förändringar som i nutid påverkar planeringen och användningen av bostäder för äldre människor.

• Kunna redogöra för äldre människors livsvillkor och hur planering och design kan utformas i samarbete mellan professionella och personer som själva är äldre.

• Kunna redogöra för de hinder och möjligheter som den moderna tekniken innebär för äldre människor.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• Kunna tillämpa de kunskaper de inhämtat i kursen i konkreta sammanhang gällande äldres boende, vardagsliv och teknikanvändning.

• Kunna analysera och värdera i vilken mån samhällets aktörer idag möter kraven och behoven hos sina äldre medborgare.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• Kunna förhålla sig kritisk till diskursen kring äldrebefolkningen och bostäder avsedda för äldre medborgare och vad som hindrar respektive möjliggör en utveckling.

• Kunna reflektera över och värdera lösningsförslag där den enskilda individens önskemål respekteras och personen därmed får mer makt och kontroll över sitt eget liv.

Kursinnehåll

Det är allmänt känt att den demografiska utvecklingen skapar förväntningar om ett längre liv och kanske ett gott liv under senare delen av livet.

I den här kursen koncentrerar vi oss på planeringen och utformningen av bostäder och boendemiljöer för äldre medborgare. Vi riktar också in oss på äldres vardagsliv och på hur vardagsteknik och välfärdsteknologi kan komma att få en allt viktigare roll för framtidens äldre. Kursen tar också upp samspelet mellan den som bor och den som arbetar i miljön, samt arbetsmiljöfrågor kopplat till arbete i boendemiljön.

I kursen görs ett tillämpat projekt, inriktat mot äldres boende, välfärdsteknologi eller en kombination av dessa. Detaljerade förslag och erfarenheter ska redovisas i text och bild i rapportform.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Bedömningen av den studerandes prestationer sker genom individuella uppgifter som kontinuerligt lämnas in. Kursen innehåller individuella inlämningsuppgifter, samt kamratgranskning och återkoppling på medstudenternas uppgifter. Slutuppgiften innehåller flera steg, där också kamratgranskning ingår. Den innefattar ett tillämpat projekt och en skriftlig slutrapport. Kursen är inriktad på att öka innovationsförmågan hos deltagarna och i de organisationer där man arbetar och utgår mer från förmågan att analysera och reflektera över möjliga lösningar på problem/samhällsutmaningar och utbyta tankar och erfarenheter med andra kursdeltagare än på instuderande av fakta.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Lärare: Johanna Persson, johanna.persson@design.lth.se
Kursadministratör: Lena Leveen, lena.leveen@certec.lth.se
Kursansvarig: Susanne Frennert, susanne.frennert@design.lth.se
Hemsida: https://www.design.lth.se/utbildning/fristaaende-kurser/framtidens-aeldreboende-design-foer-det-moderna-aeldrelivet/
Övrig information: Om antalet sökande till kursen understiger 12 studenter kan kursen komma att ställas in.