Kursplan för

Svensk interiör- & möbelhistoria - en översikt
Swedish Interior and Furniture History – an Overview

TFRA42, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser VT2024
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2023-03-28

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att ge kursdeltagarna en översiktlig bild och kunskap av den svenska möbel- och inredningskonsten från renässansen fram till vår samtid, med vissa internationella utblickar, och sätta in den i sitt kulturhistoriska sammanhang.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar den svenska interiör- och möbelhistoriens utveckling och ger en översikt av de olika stilarna från renässansen fram till nutid. Möbelkonsten genomgår stora förändringar under framförallt 1900-talet, vilket visar sig i material, form, funktion och teknik men även i exempelvis smakuppfattningar, något som kursen tar upp och diskuterar. Kunskaperna inhämtas genom föreläsningar, eget arbete och studiebesök på museer, hos fackhantverkare och andra professionella aktörer inom ämnesområdet i närområdet. Parallellt med föreläsningar ligger seminarier och litteraturstudier som fungerar som tillämpning av de teoretiska momenten.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: 80 % obligatorisk närvaro vid föreläsningar, seminarier och studiebesök samt genomförda och godkända övningsuppgifter som redovisas i ord, text och bild vid gemensamt seminarium.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kursen överlappar följande kurser: TNA066, TFRC40, TFRB35

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anna Wahlöö, anna.wahloo@arkitektur.lth.se
Övrig information: Studiebesök i kursen genomförs till självkostnadspris. Kursen ges på svenska. Kursen kan komma att ställas in vid färre än 12 studenter.