Kursplan för

Avfallshantering och resurshushållning
Waste and Resource Management

TFRP75, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser HT2023
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2023-02-13

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Fördjupning: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna skall förvärva en helhetssyn på avfall, avfallshantering och resurshushållning sett ur ett systemperspektiv. Studenten skall stimuleras till reflektion kring kopplingen mellan konsumtion, avfallsproduktion och dess miljöpåverkan samt olika styrmedels möjligheter till påverkan. Kursen syftar också till att integrera kunskap om resurshushållning med tidigare i utbildningen inhämtade kunskaper. Studenten skall även tränas i problemformulering, kritiskt tänkande samt skriftlig och muntlig kommunikation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, studiebesök samt en uppsats som redovisas Kursen består av:

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och godkänd uppsats inklusive godkänd opposition. För godkännande av uppsatsen skall arbetsprocessen kunna följas. Deltagande i seminarier och studiebesök är obligatoriskt. Slutbetyget på kursen baseras på betyget på tentamen samt betyget på uppsatsen, vilka viktas lika.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Benämning: Delprov 1.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen samt deltagande vid studiebesök och seminarier.
Benämning: Delprov 2.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd uppsats och opposition.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Mikael Lantz, mikael.lantz@miljo.lth.se
Kursadministratör: Petra Malmquist, petra.malmquist@miljo.lth.se
Hemsida: http://www.miljo.lth.se