Kursplan för

Rättsekonomi
Law and Economics

TFRP55, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser HT2023
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2023-02-14

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet är att visa på hur ekonomiska krafter påverkat fastighetsrättens utformning, främst i Sverige, och att visa på vilka effekter fastighetsrättens utformning har på ekonomiska värden.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen analyserar fastighetsrättsliga områden ur ett ekonomiskt perspektiv. Metoden är rättsekonomisk. Rättsekonomiska teorier och modeller studeras i teorin och tillämpas på bland andra följande områden

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen och projekt. Obligatorisk undervisning kommer att förekomma.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kursen överlappar följande kurser: VFTN15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Åsa Hansson, asa.hansson@nek.lu.se