Kursplan för

Skandinavisk arkitektur och stadsbyggnad I
An Outline of Scandinavian Architecture and Urbanism I

TFRG75, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: LTH:s fristående kurser HT2023
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2023-02-13

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens mål är att ge studenten en förståelse för och övergripande kunskap om den skandinaviska arkitekturens form, traditioner och utveckling.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

ha grundläggande kunskaper i skandinavisk arkitektur och stadsbyggande

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

ha förmåga till kritiskt tänkande

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Detta är en kurs som baseras i historisk och samtida forskning i ämnet skandinavisk arkitektur och urbanism. Kursen syftar till att tillhandahålla en introduktion i forskningsmetodik och orientering mot det bredare temat skandinavisk arkitektur och urbanism. Kursen kommer att omfatta såväl grupparbete som individuella övningsuppgifter där möjlighet ges att fördjupa sina kunskaper inom specifika områden beroende på kursens tema som kan variera från år till år.

Kursen förmedlar kunskap om skandinavisk arkitektur och stadsbyggande från skilda tidsepoker i olika skalnivåer som belyses genom både välkända nyckelobjekt inom arkitekturhistorien och genom mindre kända byggnader och arkitekter. Vi diskuterar och undersöker den nomativa förståelsen för skandinavisk arkitektur. Finns det en uttalad norm och kan man tala i termer av representativ skandinavisk arkitektur?

 

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs 80% obligatorisk närvaro vid föreläsningar, seminarier och studiebesök samt ett aktivt deltagande vid slutgenomgång där studentens projekt presenteras.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Minst 15 hp arkitekturhistoria
Kursen överlappar följande kurser: ABFF01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anna Wahlöö, anna.wahloo@arkitektur.lth.se
Kursansvarig: Paulina Prieto de la Fuente, paulina.prieto_de_la_fuente@arkitektur.lth.se
Hemsida: http://www.abm.lth.se
Övrig information: Kortare studiebesök/exkursioner kan förekomma till självkostnadspris. Kursen ges parallellt med kursen ABFF01.