Kursplan för

Programmeringsteknik, grundkurs
Introduction to Programming

TFRE15, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser HT2023
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2023-02-13

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Målet med kursen är att ge studenter en introduktion till programmering, särskilt som ett sätt att lösa problem från olika tillämpningsområden. Fokus ligger på programmeringsfärdighet med problemlösning och stegvis utveckling.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För slutbetyg krävs godkända programmeringsuppgifter och godkänd tentamen. För att få delta i tentamen krävs godkända programmeringsuppgifter. Slutbetyg på kursen baseras på betyget på tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen. Delmomentet omfattar: Digital salstentamen.
Benämning: Programmeringsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända programmeringsuppgifter. Delmomentet omfattar: Programmeringsuppgifter. Övrig information: Detaljerade föreskrifter angående fullgörande av programmeringsuppgifter kommer att finnas på lärplattformen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kursen överlappar följande kurser: ??026, EDAA80

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Sandra Nilsson, sandra.nilsson@cs.lth.se
Kursansvarig: Patrik Persson, patrik.persson@cs.lth.se
Övrig information: Kursen ges över två terminer och antal högskolepoäng fördelas enligt följande: 3,5 hp på höstterminen och 4 hp på vårterminen.