Kursplan för

Patientperspektiv och egenförmåga
Patient Perspective

TFRD40, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser HT2023
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2023-01-13

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att deltagarna ska fördjupa sin kunskapssyn i vårdens möjligheter och svårigheter från ett patientperspektiv. De ska utveckla färdigheter i att navigera kronisk sjukdom, med inriktning på onkologisk sjukdom, såväl internt, relationellt som inom svensk hälso- och sjukvård. Genom grupparbete tränas och utvecklas samarbetsförmågor och kunskapsutbyten mellan patient och vårdgivare.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Studenten skall efter genomgången kurs kunna:

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Studenten ska såväl ur ett individ- som ett samhällsperspektiv kunna:

 

Kursinnehåll

Kursen innefattar de grundläggande och avancerade kunskaper och färdigheter inom vårdnavigering för att kunna navigera ett patientärende i svensk sjukvård.
Kursen innefattar grundläggande kunskaper om kroppsliga och psykosociala reaktioner vid cancersjukdom för att möjliggöra ett subjektivt gladare liv vid kronisk sjukdom.

Provmoment

Skriftlig inlämningsuppgift, case study, 5 hp

Muntlig och skriftlig framställning i delmoment, 2,5 hp

4 delar

1) Onkologi och kronisk sjukdom 1. Onkologi, kronisk sjukdom, fysioterapi, psykosociala frågor.

2) Patientmedverkan. Empowerment, inkludering, patientprocessorienterad vård och e-hälsa är begrepp som diskuteras och utvecklas. Här ingår akademiskt skrivande, sökande efter material, källkritik och analytisk förståelse.

3) Vårdnavigering . Genomgång av vårdens organisation och de svårigheter att ta sig fram som finns. Hur navigerar jag som patient respektive närstående och vilken hjälp finns inom vårdens organisationer?

4) Onkologi och kronisk sjukdom 2. Hälsoteorier och psykosociala strategier för sjuka och närstående. Hoppets komplexitivitet, symboler, tidsaspekter, kost och motion mfl hälsostrategier diskuteras.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Kursen är en distanskurs med sammanlagt två obligatoriska träffar i Lund. Undervisningen sker huvudsakligen av studentaktiverande arbetsformer som casemetodik, kompletterat med föreläsningar och självstudier. All schemalagd undervisning är obligatorisk. Examinationens omfattning och uppläggning Vid kursslut examineras huvudcase skriftligt (5 hp). Där ingår värderingsförmåga, förhållningssätt samt praktiska färdigheter. Teoretiska kunskaper (2,5hp) examineras och dokumenteras i en sammanlagd kursportfolio. I kursportfolion ingår olika skriftliga såväl som muntliga delmoment. Student som har underkänts i prov har rätt att undergå förnyat prov fyra gånger. Ytterligare tentamen kan medges efter särskild prövning. Som betyg används uttrycken Godkänd eller Underkänd.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ulrika Sandén, ulrika.sanden@design.lth.se
Kursansvarig: Fredrik Nilsson, fredrik.nilsson@plog.lth.se
Kursansvarig: Hans Thulesius, hansthulesius@gmail.com
Kursansvarig: Lars Harrysson, lars.harrysson@soch.lu.se
Hemsida: https://www.design.lth.se/proaktiv-cancervard/patientperspektiv/
Övrig information: Denna kurs genomförs i samverkan mellan Designvetenskaper, institutionen för kliniska vetenskaper och socialhögskolan. Samverkan sker också med personal på onkologen och cancerrehabilitering på Skånes universitetssjukhus. Maria Hägglund, forskare på hälsoinformatik på Karolinska institutet och Bodil Jönsson, prof em på Certec kommer att medverka som gästföreläsare.