Kursplan för

Visuella tekniker
Visual Presentation Skills

TFRD05, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser HT2023
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2022-12-06

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Att öva upp färdigheten att skissa, teckna, måla, rita och modellera, för att genom dessa och andra uttryckssätt reflektera över föremål i förhållande till rummet.

Att levandegöra och fördjupa insikterna i den visuella kommunikationens uttryck, om sinnesupplevelsernas betydelse för gestaltning.

Att träna reflektion om samhällets materiella kultur.

Att bekanta sig med färgteorier och färgtekniker.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Med stöd av handledaren kunna använda analoga verktyg för grundläggande visuell analys.

Kunna redovisa olika representationstekniker, metoder och material för form- och färgåtergivning.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kunna använda traditionella och experimentella presentationstekniker i samband med grafisk design.

Kunna återge färg, ljus och rumsliga situationer genom olika visuella medel.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kunna identifiera grundläggande kvaliteter i egna arbeten.

Kursinnehåll

Skissteknik, perspektiv, övningar i representation av form, samt komposition.

Analytiskt arbete i förhållande till ett visst objekt och studier av hur ett neutralt rumsligt sammanhang påverkas av belysning.

Övningar i 3-dimensionell komposition samt grafisk prestanda.

Experimentella övningar om förhållandet mellan objekt och plats.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: 80% närvaro samt godkända övningsuppgifter.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Niklas Nihlén, Niklas.Nihlen@arkitektur.lth.se
Övrig information: Kursen har en tydlig praktisk och experimentell karaktär. Varje övning inleds med en föreläsning på 1 – 1/2 timme för att ge teoretisk bakgrund och visa relaterade exempel.