Kursplan för

Rum, scenografi och landskap
Space, Scenography and Landscape

TFRC10, 15 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser HT2023
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2022-12-06

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

att utveckla en såväl analytisk som emotionell förståelse av relationen mellan människa och rum i olika sammanhang.

att utveckla förmågan att använda olika kreativa verktyg.

att i arbetsprocessen kunna använda och medvetet välja olika tekniker och metoder för både analys och representation av gestaltade rum.

att kunna kommunicera analys, process och kreativ idé i bild, modell och språklig framställning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna hantera introducerade begrepp och metoder som skiss, teckning, collage och modell.

kunna hantera ett scenografiskt seende och scenografiska effekter i olika sammanhang och förstå relationen mellan upplevelse och rumskaraktär utifrån begrepp som skala, form, ljus, färgsättning, materialitet och position.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

visa förmåga att analysera rum genom att använda modeller och olika grafiska tekniker.

visa förmåga till kreativt idéarbete och förmåga att utveckla idéer genom skisser, grafiska studier och experimentella modeller.

kunna visualisera och kommunicera sina tankar och idéer i bild, modell och ord.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

kritiskt värdera och analysera rum och iscensättningar utifrån olika perspektiv och situationer.

Kritiskt värdera sitt eget arbete och motivera val av metoder och uttryck i förhållande till ett sammanhang.

Kursinnehåll

I kursen introduceras en rad begrepp och aspekter på analys av rum. Olika tekniker för bildframställning och modellbygge presenteras. Som exempel kan nämnas skissteknik, teckning, collage, färghantering, konceptmodell och tolkningsmodell.

Genom undersökningar av arkitekturens, filmens, scenens och stadens rum och hur de genererar upplevelse, utvecklas och fördjupas förståelsen av både begrepp och de olika teknikernas möjligheter. Utvecklingen av analysförmåga och kreativt arbete sker genom en rad olika övningar som genomförs med stöd av föreläsningar, workshops, handledning och genomgångar.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: 80% närvaro samt godkända övningsuppgifter (godkända muntliga presentationer och redovisning av övningen).

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kursen överlappar följande kurser: TNA056

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Nina Aronsen, nina.aronsen@arkitektur.lth.se