Kursplan för

Omvärdera utformning av bostadsområden efter COVID-19 utifrån förbättrad motståndskraft, del 1 introduktion
Rethinking Human Settlements from a Resilience Perspective after COVID-19, part 1 Introduction

TFRG80, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: LTH:s fristående kurser VT2022
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2021-04-13

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen ”Omvärdera utformning av bostadsområden efter COVID-19 utifrån förbättrad motståndskraft, del 1 introduktion”, inroducerar förhållandet mellan människor och den byggda miljön med avseende på motståndskraft vad det gäller hälsa i urbana områden.

Kursen ger deltagarna kunskap om bostäder och grannskapskvaliteter / attribut vid förekomsten av COVID-19, med betoning på vikten av öppet stadsrum, jämlikhet och motståndskraft när man förbättrar eller planerar framtida stadsdelar.

Kursen  ger en förståelse för effekterna av COVID-19 på människors vardag när det gäller användningen av den byggda miljön i olika sammanhang. Kursen syftar vidare till att hjälpa deltagarna att förstå kombinerade metoder och empiriska tillämpningar vid planering och utformning av stadsdelar/bostadsområden efter erfarenheten av en pandemi.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Kursinnehåll

Kursen genomförs som distansundervisning, 100% e-learning, vilket innebär att deltagare och lärare interagerar asynkront genom ett webbaserat verktyg (Canvas) där allt kursmaterial är tillgängligt för deltagarna. Kursen har också specifika schemalagda synkrona digitala möten / seminarier genom verkty som Zoom där deltagare och lärare träffas digitalt och online för individuell handledning. Kursen innehåller huvudsakligen individuellt arbete men även och grupparbete för att stimulera utbyte av erferenheter från olika sammanhang.

Kursen består av två moduler. Varje modul ger en översikt över ämnet, studieobjektet, videoföreläsning eller länk till Zoom-föreläsning / seminarium, instruktioner om hur studenten ska hantera ämnet, den föreslagna litteraturen och länkar till relaterade uppgifter. Varje modul har en online-självbedömning av kursinnehållet och efter att ha uppnått tillfredsställande nivå kan deltagaren fortsätta till nästa modul.

Modul 1. Hur har pandemier hanterats? Historisk översikt över förhållandet mellan pandemier-urbanism-byggd miljö, introduktion till COVID-19 som sjukdom, människors användning av den byggda miljön i vardagen under pandemin i olika sammanhang.

Modul 2. Den byggda miljön och förekomsten av COVID-19. Den byggda miljön och smittsamma sjukdomar, samband mellan bostadsegenskaper och COVID-19, stadsshälsa och miljörättvisa, hälso- och jämställdhetsöverväganden för att förbättra befintliga mänskliga bosättningar och planera framtida.

De synkrona digitala mötena planeras för varje modul. Studenterna kommer att introduceras till e-inlärningsverktyge, lärare och andra deltagare under kursens introduktion.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: För betyget godkänd krävs aktivt deltagande vid minst 80% av föreläsningar, seminarier, delgenomgångar och slutgenomgång samt godkänd uppsats och inlämning av övningar.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Laura Liuke, laura.liuke@hdm.lth.se
Kursansvarig: Ivette Arroyo, ivette.arroyo@hdm.lth.se
Lärare: Johnny Åstrand , johnny.astrand@hdm.lth.se
Lärare: Erik Johansson, erik.johansson@hdm.lth.se
Kursadministratör: Filip Lidegran,
Hemsida: http://www.abm.lth.se/