Kursplan för

En Introduktion till Informationssäkerhet
An Introduction to Information Security

TFRD75, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser VT2022
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2021-04-20

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge introduktion till begrepp och den teknik som används inom data-, internet- och webbsäkerhet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen ger en översikt av ett flertal ämnen och även detaljer inom några av dessa. Ämnen som ingår i kursen är säkerhetsterminologi, kryptografi, digitala certifikat, emailsäkerhet, DNS-arkitektur och säkerhet, sessionssäkerhet, säkerhet i webbapplikationer, fjärrinloggning och lokal inloggning, internetanonymitet, säkerhet i operativsystem och TLS.

Kursens examination

Betygsskala: UV - (U,G,VG) - (Underkänd, Godkänd, Väl godkänd)
Prestationsbedömning: Godkända hemuppgifter ger betyget godkänt (G). För Väl Godkänd (VG) så krävs även en godkänd skriftlig inlämningsuppgift.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kursen överlappar följande kurser: SASC01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Martin Hell, martin.hell@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/sasc01