Kursplan för

Glasdesign
Glass Design

TFRD46, 4 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser VT2022
Fakultet: Lunds tekniska högskola
Beslutad av: Programledning ID
Beslutsdatum: 2021-04-22

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Att genom föreläsningar, övningar och platsbesök ge en grundläggande introduktion till glasdesignhistoria, grunderna för glastillverkning och olika tekniker som används i glasindustrin. Studenten skall även tillägna sig grundläggande tekniker för kallbearbetning av glas som är nödvändiga i glasdesign

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 Kunna uppvisa förståelse för de grundläggande frihands blåsteknikerna och de fysiska krav som ställs på form likväl som grundläggande kemi, expansionskoefficienter och kylning av glas

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kunna presentera skisser av en designidé för en liten glasprodukt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kunna ta ställning till designidéns lämplighet för produktion.

Kursinnehåll

Kursen inleds med en föreläsning om glasdesignhistoria och industri från 1900 till idag. Tekniker i frihandsblåsning introduceras och övas kombinerat med varm och kallbearbetning av glas. Slipnings- och skärtekniker med diamantsågmaskin introduceras och redskapskunskap och säkerhetsföreskrifter genomgås. Ytterligare föreläsningar om kemi, utvidgningskoefficient och glödgning kommer att hållas under kursens gång. Kursen är uppbyggd så att efter föreläsningarna och de praktiska demonstrationerna ges studenten möjlighet att själv öva under sakkunnig handledning. Professionella glasblåsare tillverkar ett föremål baserat på ett designförslag.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Bedömningen baseras på individuella uppgifter.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Claus-Christian Eckhardt, Claus-Christian.Eckhardt@design.lth.se
Övrig information: Utbildningen kan komma att utökas med besök på lokala glasverkstäder.