Kursplan för

Appar, bilder och e-hjälpmedel inom vård, skola och omsorg
Apps, Pictures and e-Tools in Healthcare, Schools and Social Services

TFRD30, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser VT2021
Beslutad av: Programledning ID
Beslutsdatum: 2019-12-10

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att de studerande skall få en praktiskt användbar utbildning i att analysera och utvärdera appar, bilder och e-hjälpmedel och deras användbarhet för den berörda människan och verksamheten.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- kunna presentera flera exempel på hur appar, bilder och e-hjälpmedel idag används inom vård, skola eller omsorg.

- kunna redogöra för grundläggande principer inom områdena användarcentrerad design, användbarhet och design för alla.

- kunna redogöra för hur bilder, appar och e-hjälpmedel bör vara utformade för att stödja personer med kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

- kunna analysera en situation där bilder används och redogöra för de kognitiva eller kommunikativa svårigheter som stöds av bilderna.

- kunna analysera en situation där appar eller andra e-hjälpmedel används och redogöra för de kognitiva eller kommunikativa svårigheter som stöds av hjälpmedlen.

- kunna tillämpa principer för användarcentrerad design i praktiken för att utvärdera eller designa appar, bilder eller e-hjälpmedel för en person eller verksamhet.

- kunna analysera en verksamhet inom vård, skola eller omsorg och identifiera hur appar, bilder och andra e-hjälpmedel kan användas där.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

- kunna reflektera över och värdera lösningsförslag där den enskilde individens önskemål respekteras och personen därmed får mer makt och kontroll över sitt eget liv.

Kursinnehåll

Kursen är helt nätbaserad. Varje kursmoment avslutas med en individuell inlämningsuppgift eller en gruppuppgift. Kursen innehåller följande kursavsnitt:

1. Deltagarnas beskrivning av sina egna verksamheter och erfarenheter av användning av bilder, appar och andra e-hjälpmedel.

2. Kort översikt över olika typer av bilder, appar och e-hjälpmedel.

3. Exempel på hur bilder, appar och e-hjälpmedel kan användas inom vård, skola och omsorg som stöd för minne, tankar, kommunikation, planering, strukturering, att ta initiativ, identitetsskapande samt för att synliggöra dolda förmågor m m.

4. Teorier om kognitiv design.

5. Användarcentrerad design, användbarhet och universell utformning, teori och praktik.

6. Tillämpat projekt: Att utvärdera användning av appar, bilder och e-hjälpmedel. Detaljerade lösningsförslag och erfarenheter ska redovisas i bild och text i rapportform.

Kursens examination

Betygsskala: UV - (U,G,VG) - (Underkänd, Godkänd, Väl godkänd)
Prestationsbedömning: Bedömningen av den studerandes prestationer sker huvudsakligen genom individuella uppgifter som kontinuerligt lämnas in. Det kan förekomma gruppuppgifter där individuella prestationer framgår av samarbetet i diskussionsforum. Kursen innehåller minst 6 individuella inlämningsuppgifter fördelat på lika många avsnitt, samt kamratgranskning och återkoppling på medstudenternas uppgifter. Uppgifterna består i de flesta fall av att studenterna beskriver, analyserar och reflekterar över företeelser i text och bild, men även videofilmning kan förekomma. Omfattningen på inlämningsuppgifterna varierar mellan 300 och 1500 ord. Slutuppgiften innehåller flera steg, där också kamratgranskning ingår. Den innefattar ett tillämpat projekt och en skriftlig slutrapport som har en omfattning på ca. 2500 ord. Kursen är processinriktad och utgår mer från förmågan att analysera och åtgärda situationer/problem och utbyta tankar och erfarenheter med andra kursdeltagare än på instuderande av fakta. För godkänt på uppgifterna krävs att studenterna följer varje uppgifts instruktioner och genomför de beskrivningar och analyser som föreskrivs i uppgiften, samt visar att de tagit del av kurslitteraturen. VG kommer att ges till de studerande som särskilt utmärkt sig för god förmåga att analysera och reflektera över den förvärvade kunskapen samt i skrift och bild sammanställa material på så sätt att det vittnar om självständigt tänkande i förhållande till kursinnehållet.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förtur: Förtur ges till sökande som arbetar med, eller har nära kontakt med personer som har kognitiva och/eller kommunikativa funktionsnedsättningar. Intyg (undertecknat och daterat tidigast juli 2020) som styrker anhörigroll, eller pågående anställning och vårdtagargrupp måste bifogas ansökan. Intyg från arbetsgivaren ska innehålla information om vilken vårdtagargrupp som avses, vilken tid och i vilken omfattning arbetet utförs. Intyg som styrker anhörigroll (författas av den sökande och bör inte explicit nämna personliga detaljer om den sökande eller anhöriga) ska innehålla information om funktionsnedsättning samt vilken relation den sökande har till den anhöriga.
Kursen överlappar följande kurser: TFRB55

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Lena Leveen, lena.leveen@certec.lth.se
Kursansvarig: Bitte Rydeman, bitte.rydeman@certec.lth.se
Hemsida: http://www.certec.lth.se/utbildning/fristaaende-kurser/appar-bilder-och-e-hjlpmedel-inom-vrd-skola-och-omsorg-tfrd30/
Övrig information: Kursen är helt nätbaserad. Deltagarna behöver ha tillgång till dator och internet. De behöver dessutom ha tillgång till digitalkamera (motsvarande) och smartphone/surfplatta (motsvarande).