Kursplan för

CAD - datorstödd konstruktion
Computer Aided Design

TFRC75, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser VT2021
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2020-02-17

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen avser att förmedla både teoretiska baskunskaper inom datorstödd konstruktion och genom övningar ge praktisk erfarenhet av CAD-tekniken.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Kursinnehåll

CAD-teknik teori: enkla yt- och volymmodeller, gränssnitt och standarder, integration av datorstödda moment i konstruktionsarbetet, tillämpningar.

CAD-teknik praktik: praktiska övningar med CAD-system.

Kursens examination

Betygsskala: UV - (U,G,VG) - (Underkänd, Godkänd, Väl godkänd)
Prestationsbedömning: Datorprov under vilket studenterna ska ta fram en digital sammanställning av en fysisk produkt som består av flera delar. För godkänd krävs att sammanställningen och de ingående delar är modellerade. För väl godkänd krävs dessutom att modellerna följer riktlinjerna för effektiv modellering. För godkänd kurs krävs godkänt datorprov.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kursen överlappar följande kurser: TNM030

Kontaktinfo och övrigt

Lärare: Giorgos Nikoleris, giorgos.nikoleris@design.lth.se
Lärare: Per Kristav, per.kristav@design.lth.se