Kursplan för

Människan i extrema miljöer
Humans in Extreme Environments

TFRC70, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser VT2021
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2020-03-30

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens övergripande mål är att ge de studerande grundläggande och fördjupade kunskaper och färdigheter i fysiologi och miljöns påverkan på människans fysiska välbefinnande, hälsa och prestationsförmåga.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- visa djupare kunskap avseende risker kopplade till människans vistelse i extrema miljöer under arbete, friluftsliv, äventyrsturism samt extremsporter;

- visa förståelse om de avgörande fysiska och fysiologiska faktorer som inverkar på människans hälsa, arbetsförmåga, komfort och levnadsförhållande i extrema miljöer;

- visa förståelse för människans kapacitet och anpassningsbegränsningar till extrema miljöer, t.ex. värme, kyla, kallt vatten, brand, hög höjd.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

- kunna bedöma olika metoders användbarhet och tillförlitlighet och använda dem för val av strategier för att minska eller eliminera effekter av extrema miljöer, t.ex. genom beteende, val av kläder och utrustning;

- använda prediktionsmodeller for beskrivning av samspel mellan människan och miljön;

- vara beredd att använda tillgängliga mätmetoder för bedömning av miljöns effekter på människan.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

- självständigt och kritiskt tolka information;

- reflektera över sin egen utveckling och behov av ytterligare kunskap inom området.

Kursinnehåll

Kursen ger ökad kunskap om och förståelse för valda ämnen inom fysiologi och miljöns påverkan på människans fysiska välbefinnande, hälsa och prestationsförmåga. Bland ämnena ingår:

Kursens teoretiska avsnitt kompletteras med övningar/laborationer, och grupp/projektarbetet.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: En del av förberedelserna inför lektionerna är att läsa kurskompendium. Labbövningar, projektarbete och skriftlig tentamen ligger till grund för bedömning. Totalt sett är det tre laborationer som skall rapporteras. Projektet består av en litteraturundersökning inom ett specifikt område av extrema miljöer där människans kapacitet sätts på prov. Projektet genomförs individuellt eller i grupp (max tre personer i en grupp). Projektrapportens omfattning är 2-3 sidor per student exklusive titelsida och referenslista. För att bli godkänd på projektet krävs godkänt arbete med projektteman, tillräckligt djup inom ett specifikt område, användning av brett litteraturval, opponering och kamratgranskning på ett annat projekt och presentation.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Lena Leveen, lena.leveen@certec.lth.se
Kursansvarig: Chuansi Gao, chuansi.gao@design.lth.se
Examinator: Chuansi Gao, chuansi.gao@design.lth.se
Hemsida: http://www.eat.lth.se/termisk-miljoe/utbildning/mamf35-och-tfrc70-maenniskan-i-extrema-miljoeer/
Övrig information: Om antalet kursdeltagare understiger 12 personer kan kursen komma att ställas in.