Kursplan för

Tarmflorans betydelse för hälsa
Insights into Health and Gut Microbiome

TFRP15, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser HT2021
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2020-12-07

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Att uppmuntra och stimulera studenternas intresse för nutritionsforskning med fokus på funktionella anpassningar av digestion och upptag av makromolekyler och även att öka förståelsen för betydelsen av tarmfloran för människans hälsa och hur olika dieter påverkar tarmflorans sammansättning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Denna kurs är lämplig för professionella eller studenter med viss bakgrund inom nutrition som vill fördjupa sin kunskap inom fältet som handlar om matsmältning och näringsupptag av kostfaktorer i magtarmkanalen med insikter i kolonisering av mikroorganismer i tarmen och hur bakteriernas sammansättning påverkar människans hälsa och immunförsvar.

Följande ämnen är inkluderade i kursen:

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Individuell skriftlig inlämningsuppgift med syfte att utvärdera förmågan att söka litteratur, utvärdera innehållet och kritiskt kunna diskutera ämnet samt individuell skriftlig hemtenta.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0120. Benämning: Tarmflorans betydelse för hälsa.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Individuellt skriftlig hemtenta
Kod: 0220. Benämning: Litteraturprojekt.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Individuell skriftlig inlämningsuppgift med syfte att utvärdera förmågan att söka litteratur, utvärdera innehållet och kritiskt kunna diskutera ämnet

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Lärare: Olena Prykhodko , olena.prykhodko@food.lth.se
Kursansvarig: Frida Hållenius, frida.hallenius@food.lth.se
Kursansvarig: Stephen Burleigh , stephen.burleigh@food.lth.se