Kursplan för

Fastighetsvärdering
Real Estate Valuation

TFRG85, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: LTH:s fristående kurser HT2021
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2020-12-17

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen i fastighetsvärdering skall främst ge de studerande de kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att bedöma fastigheters marknadsvärden. Det inbegriper förståelse för hur fastighetsvärden skapas och att förstå hur dessa värden kan mätas. Detta inbegriper förmåga att analysera hur fastigheters värden påverkas av olika omvärldsfaktorer på mikro- och makronivå.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Grunden i ämnet fastighetsekonomi är nationalekonomisk pristeori för en marknadsekonomi med särskilt beaktande av fastighetsmarknadens speciella förutsättningar. Detta utgör också grunden för denna kurs i fastighetsvärdering.

Teori och metod för fastighetsvärdering utgör den centrala delen i kursen. Tyngdpunkten ligger på ortsprismetoden och avkastningsmetoden. Värdeteori och analys av fastighetsmarknadens samspel, med lagstiftning och politik utgör övriga fokusområden för kursen.

Kursen introducerar inledningsvis de centrala begreppen och metoderna genom undervisning i form av föreläsningar och övningar. Kunskaper och färdigheter fördjupas sedan genom analytiska uppgifter som genomförs både individuellt och i grupp.

Undervisningen består av föreläsningar, övningar, samt inlämningsuppgifter i vilka kursens teoretiska moment, liksom vissa förkunskaper, integreras och tillämpas.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen är bestämmande för betygssättningen. För godkänt betyg krävs även godkända inlämningsuppgifter samt övriga obligatoriska moment. Obligatorisk närvaro krävs vid vissa tillfällen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande nationalekonomi
Kursen överlappar följande kurser: VFTF25

Kurslitteratur