Kursplan för

e-Miljöpsykologi
e-Environmental Psychology

TFRG30, 15 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: LTH:s fristående kurser HT2021
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2020-12-08

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge teoretisk kunskap om samspelet mellan människa och miljö ur ett
individperspektiv och att ge förståelse för miljöpsykologiska perspektiv på utformning och
användning av både inomhus- och utomhusmiljöer. Vidare skall kursen ge kännedom om
olika miljöpsykologiska metoder och applikationer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Förstå miljöpsykologiska perspektiv på samspelet mellan människa och miljö.

Visa kunskap om miljöpsykologiska teorier och begrepp avseende både mikronivå såsom hem och arbetsmiljöer och makronivå som den globala miljön.


Ha överblick över olika metodologiska angreppssätt och applikation samt deras koppling till miljöpsykologisk teori.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Applicera miljöpsykologiska teorier och begrepp i olika miljöer.

Kunna använda befintliga miljöpsykologiska metoder och verktyg.

Integrera miljöpsykologiska forskningsresultat i relation till praktisk verksamhet.

Söka vetenskaplig litteratur inom det miljöpsykologiska området.

Visa färdigheter i digital kommunikation, samarbete och produktion med tillhandahållna verktyg.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kritiskt diskutera tidigare publicerad miljöpsykologisk forskning.

Göra motiverade val av teorier och metoder för olika miljöpsykologiska empiriskt arbete.

Muntligt och skriftligt kritiskt diskutera egna och kurskamraters rapporter om olika människa-miljö frågor.

Kursinnehåll

Kursen är huvudsakligen webbaserad men inkluderar även tre tillfällen där studenter och
lärare möts. Kursen innehåller både individuella uppgifter och grupparbeten.
Kursen består av fyra delkurser. Varje delkurs ger en introduktion till ämnet i form av en
videoföreläsning, instruktioner för hur studenten skall hantera det aktuella ämnet,
föreslagen litteratur samt länkar till relaterade övningsuppgifter.
1. Delkurs 1: Introduktion till miljöpsykologi. Historia, utveckling och centrala
teorier och begrepp.
2. Delkurs 2: Individperspektivet på samspelet mellan människa och
miljö.
3. Delkurs 3: Människa-miljö samspel på olika nivåer. Rummet, bostadsområdet,
landskapet och den globala miljön.
4. Delkurs 4: Forskningsdesign. Miljöpsykologisk teori och metod i
praktiken. Genomförande av en studie av en specifik människa-miljö interaktion.


Det första mötet sker i samband med kursstarten då studenten får tillfälle att bekanta sig
med de olika webbaserade verktygen och med studentgruppen som sedan ska samarbeta
över nätet. Det andra mötet är planerat till den sista delkursen och syftar till att ge
studenterna vägledning i forskningsdesign av den sista enskilda kursuppgiften, vilken
består av ett empiriskt arbete. Det tredje mötet sker vid kursens slut och innefattar presentation av det individuella arbetet.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Både studentens individuella uppgifter och bidrag i gruppuppgifter utgör underlag för bedömning. Kursen innehåller olika teman och relaterade övningar som genomförs enskilt eller i grupp samt ett avslutande individuellt projekt. Bedömningen baseras på deltagande, webbaserade diskussioner och skriftliga rapporter avseende olika människa-miljö frågor som presenteras under kursens gång.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Lärare: Maria Johansson, maria.johansson@arkitektur.lth.se
Examinator: Maria Johansson, maria.johansson@arkitektur.lth.se
Lärare: Thorbjörn Laike, thorbjorn.laike@arkitektur.lth.se
Examinator: Thorbjörn Laike, thorbjorn.laike@arkitektur.lth.se
Kursansvarig: Johan Rahm, johan.rahm@arkitektur.lth.se
Kursadministratör: Johan Rahm, johan.rahm@arkitektur.lth.se