Kursplan för

Byggnadskonsten i Europa - arkitekturens formspråk och tektonik
European Architectural Heritage - Form and Technology

TFRC20, 15 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser HT2021
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2020-12-08

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper om den europeiska byggnadskonsten och träning i att analysera dess grundvillkor såsom funktion, byggteknik och form. I kursen ingår även viss interiör- och möbelhistoria. Kursen skall förmedla förmåga att förstå sambandet mellan estetik och byggnadens konstruktiva, rumsliga och idémässiga uppbyggnad. Målet är även att studenten skall lära sig att känna igen den europeiska arkitekturens olika byggnadsstilar, sär- och karaktärsdrag.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

• kunna visa översiktlig förståelse för och kunna förklara sammanhangen mellan form, teknik och funktion

• kunna behärska arkitekturens terminologi

• kunna visa god förtrogenhet med de krav som ställs på muntlig och skriftlig framställning

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• kunna identifiera och karaktärisera den europeiska byggnadskonstens olika stilepoker

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• kunna kritiskt granska och analysera information

• kunna dra specifika och generella slutsatser av sitt eget och andras arbeten

• kunna förstå och värdera källkritik

Kursinnehåll

Arkitekturens historiska byggnader konstitueras av dess idéer, form, material och konstruktion. Denna kurs fokuserar på sambandet mellan byggnadskonstens arkitektoniska och byggnadspraktiska uppbyggnad. Särskilt behandlas hur formgivning och byggteknologi inbördes påverkar varandra och befordrar karaktärer i byggnadskonstens olika epoker.

Kursen ger en bred beskrivning av europeisk arkitektur ur ett historiskt perspektiv som uttryck för samtidens formideal och tekniska kunnande. Med utgångspunkt i denna övergripande redogörelse av byggnadskonstens utveckling görs fördjupande studier i representativa objekt som beskrivs i sin arkitektoniska, konceptuella och byggnadstekniska uppbyggnad. Kursen kommer även att ge en inblick i interiör- och möbelhistorien då denna är intimt förknippad med arkitekturen och dess stilutveckling.

Kursen bygger till stor del på det konkreta mötet med byggnaden, att ta byggnaden i besittning, känna och uppleva rummet och volymerna. Därför planeras studiebesök/exkursioner till historiska och moderna byggnader i närområdet samt en studieresa till antikens, renässansens och barockens Italien.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Minst 80 % obligatorisk närvaro vid föreläsningar, seminarier, stadsvandringar, studiebesök och genomgångar samt godkända övningsuppgifter som ingår i kursen. En något mer omfattande uppgift (uppsats med analys av problemställning) redovisas i ord, text och bild vid ett gemensamt seminarium i kursens slutskede.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kursen överlappar följande kurser: TNA155

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Lärare: Anna-Maria Blennow, Anna-Maria.Blennow@arkitektur.lth.se
Kursansvarig: Anna Wahlöö, anna.wahloo@arkitektur.lth.se
Hemsida: http://www.abm.lth.se
Övrig information: I kursen ingår en studieresa till Rom till självkostnadspris.