Kursplan för

Avancerad skissteknik II
Advanced Sketching II

TFRD47, 3 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: LTH:s fristående kurser VT2020
Beslutad av: Programledning ID
Beslutsdatum: 2019-03-21

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Studenten utvecklar förmågan att effektivt kommunicera form, funktion och scenario med hjälp av tvådimensionella frihandsskisstekniker. Genom övningar förbättras färdigheterna i perspektivritning, komposition och pennföring. Vidare, ges studenten möjlighet att öva skissande och rendering på fri hand för att snabbt kommunicera idéer och form.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Visa förståelse för tvådimensionella frihandsskisstekniker och redskap som vanligen används inom design området.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kunna använda frihandstekniker för att kommunicera komplexa former, material, principer och scenarios.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Visa en lyhördhet för konstnärliga och estetiska värderingar och kvalitetsbedömningar av bilder.
Kunna värdera lämplig skissteknik med utgångspunkt i ett givet ändamål.

Kursinnehåll

Kursen består av en serie föreläsningar samt workshops med övningar, demonstrationer och gruppkritik för utvärdering av uppnådda resultat.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: 80% närvaro krävs. Bedömningen grundar sig på dokumentation av individuella inlämningsuppgifter.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Charlotte Sjödell, Charlotte.Sjodell@design.lth.se
Övrig information: Lärandet sker genom föreläsningar samt utifrån kritik av hemuppgifter både individuellt och i grupp för att bedöma utveckling och idéer redovisade i hemuppgifterna.