Kursplan för

Projektledning och projektmetodik
Project Management Knowledge Areas

TFRC80, 15 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser VT2020
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2019-04-01

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge kursdeltagarna kunskap och färdigheter om projektledning samt projektmetodik utifrån beställar- och projektledningsperspektivet i form av metoder/tekniker för planering, styrning och uppföljning av projekt. I kursen ingår projektarbetets olika delar såsom planering, styrning, finansieringsvägar, metodik, rapportering och kommunikation. Kursen behandlar också projektledarens och projektgruppens roller samt olika ledarstilar projekt samt hur olika situationer påverkar ledarskapet i projekt. Kursen ger även en kritisk fördjupning av kunskap inom projektledning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen omfattar föreläsningar och övningar. Kursmomentet är delat i fyra delar. Den första delen handlar om projektarbete att starta och driva ett projekt från initiala problemformuleringar, organisationsformer och projektplanering till genomförande, avslut och utvärdering av ett projekt. Föreläsningarna innehåller bl. a. genomgångar inför övningarna till genomförda projektuppgifter. Projektarbetet bedrivs i mindre grupper (3-4 personer). Den andra delen fokuserar på fördjupad kunskap inom projektledning och ledning av projekt samt team-work. Den tredje delen fokuserar på att ge en kritisk fördjupning av kunskap om olika projektorganiseringsdiskurser inom vetenskapliga artiklar. Kursen avslutas med dugga, skriftlig inlämning och muntlig projektredovisning.

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För att erhålla godkänt betyg skall följande uppfyllas: godkänd projektuppgift i form av en godkänd projektledningsplan innehållande flera delmoment (ex. budget, tidplan, riskbedömning); godkända individuella inlämningar, granskning av vetenskapliga artiklar och godkänd skriftlig tentamen samt minst 70 % närvaro vid seminarier. Projektledningsplan bedöms med skriftlig återkoppling till studenterna. Slutbetyg (3, 4 eller 5) består till 50 % projektuppgift (grupp) och 50 % skriftlig tentamen (individuellt).

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kursen överlappar följande kurser: TNV100

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Christina Glans, christina.glans@construction.lth.se
Kursansvarig: Radhlinah Aulin , radhlinah.aulin@construction.lth.se
Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning/fristaaende_kurser/tfrc80_projektledning_och_projektmetodik/