Kursplan för

Patent och annan immaterialrätt
Patent and Intellectual Property Rights

TFRC66, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser VT2020
Beslutad av: Programledning E
Beslutsdatum: 2019-03-25

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Ekonomierna i Europa, Nordamerika och i Ostasien är under snabb förvandling från varuproducerande industriella ekonomier till kunskapsekonomier baserade på informationsteknologi, bioteknik, miljöteknik, upplevelseindustri, etc. där kunskap har ersatt varor som produkter i en globaliserad ekonomi. Denna kunskap behöver skyddas för att kunna utvecklas och kommersialiseras då väldigt få är villiga att investera i kunskap som en konkurrent med lätthet kan anskaffa kostnadsfritt. Det legala skyddet i detta sammanhang benämns immaterialrätt, eller i vardagstal IP-rättigheter (Intellectual Property Rights) och omfattar bl.a. patent, upphovsrätt (copyright), skydd för formgivning (designskydd) och kännetecken (varumärke).

De immateriella rättigheterna är av mycket stor vikt för dagens företag oavsett om det är ett nystartat företag eller ett stort internationellt företag. Värdet av ett patent eller ett varumärke kan i vissa fall vara mångdubbelt större än företagets övriga samlade materiella tillgångar. För att kunna värna om de immateriella tillgångarna i ett företag är det viktigt att medarbetare på alla nivåer har kunskap i immaterialrätt. Således kommer ingenjörer med kunskap i detta ämne, oavsett om man kommer att arbeta med forskning, utveckling, projektledning, konsulting eller som chef, att ha en konkurrensfördel på arbetsmarknaden jämte andra ingenjörer.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens tyngdpunkt ligger på immaterialrätten (i ett globalt perspektiv) eftersom immateriella resurser utgör en allt större del av den värdeskapande processen i ett företag och är samtidigt ett allt viktigare konkurrensmedel, men även närstående rättigheter behandlas såsom sekretessregler, IT-rätt, marknads- och konkurrensrätt. Exempel på immateriella resurser är patent, arbetstagares intellektuella prestationer, upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, inklusive datorprogram och databaser, kretsmönsterskydd, skyddet för kännetecken, samt skyddet för formgivning. Kursen behandlar även juridiska problem som sammanhänger med kommersialisering av immaterialrättigheter genom t.ex. licensavtal. Kursen behandlar även mer praktiska saker så som hur företag bygger en IP-strategi, hur man söker i patentdatabaser och hur man tolkar immaterialrättsliga avtal och dokument.

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkänd tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Fredrik Edman, fredrik.edman@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/etia10