Kursplan för

Traditionella byggnadsmaterial och -tekniker
Traditional Building Materials and Building Constructions

TFRC45, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser VT2020
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2019-04-02

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper om traditionella byggnadsmaterial och byggnadstekniker samt hur dessa kan användas i byggnadsvårds- och annat modernt arbete.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• kunna beskriva och karaktärisera de vanligaste traditionella byggnadsmaterialen och teknikerna

• kunna förklara och förstå sammanhanget mellan form, teknik och funktion i den traditionella arkitekturen

• kunna tillämpa materialens och teknikernas terminologi

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• kunna definiera och analysera en äldre byggande med avseende på byggnadsmaterial och byggnadsteknik på ett kritiskt sätt som bidrar till tolkning och förståelse av byggnadshistoria och arkitektur

• kunna förhålla sig till byggnadskonstens utveckling i ett samhällsperspektiv genom de verktyg som ges i kursen

• vara väl förtrogen med de krav som ställs på muntlig och skriftlig framställning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• kunna analysera förhållanden i traditionell arkitektur med utgångspunkt i material och teknik

• kunna tydliggöra och karaktärisera med arkitekturkritikerns metod den traditionella byggnadskonsten

• lära sig att kritiskt granska och analysera information

• lära sig att dra specifika och generella slutsatser av sitt eget och andras arbeten

• kunna förstå och värdera källkritik

Kursinnehåll

Arkitektur är gestaltningsidéer som ger form och byggnadsmaterial som skapar unika konstruktionsuttryck. Denna kurs fokuserar således på sambandet mellan utvecklingen av formtraditionens värderingsgrund och skilda konstruktionsteknikers möjligheter över tid med utgångspunkt från byggnadsmaterial. Särskilt behandlas hur formgivningen och byggnadsteknologin påverkar varandra inbördes. Träning ges i att analysera arkitekturens
grundvillkor såsom funktion, byggteknik och form. Kursen förmedlar förmåga att förstå
sambandet mellan estetik och byggnadens konstruktiva- och materialmässiga uppbyggnad.

Kursen ger via olika workshops grundläggande kunskap om de vanligaste traditionella materialen och teknikerna såsom natursten, tegel, murning, putsning, trä, målning mm.

Med utgångspunkt från övergripande redogörelser av material och tekniker görs fördjupande
studier i representativa byggnadsobjekt som beskrivs utifrån arkitektonisk, konceptuell och byggteknisk uppbyggnad. Hur är byggnader under olika epoker konstruerade och vilka är deras materialmässiga- och byggnadstekniska komposition?

Kursen bygger till stor del på det konkreta mötet med hus och byggnadsmaterial varför ett antal studiebesök är inplanerade inom Skåne.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Minst 80 % obligatorisk närvaro vid föreläsningar, workshops, studiebesök och handledningar. För godkänt skall alla mindre deluppgifter vid föreläsningar eller studiebesök som ställs och redovisas löpande under terminen, slutföras till 100%. Vidare skall den större terminsuppgiften inlämnas skriftligt en vecka i förväg för studentopposition och redovisas muntligt med bilder (Power-Point e.d.) vid en slutkritik. Kurslitteraturen kommer att diskuteras vid ett gemensamt litteraturseminarium i kursens slutskede. Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kursen överlappar följande kurser: ABVN20

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ingela Pålsson Skarin, ingela.palsson_skarin@arkitektur.lth.se
Hemsida: http://www.bv.lth.se
Övrig information: I kursen ingår ett endagars studiebesök inom Skandinavien till självkostnadspris.