Kursplan för

Management inom flygbranschen
Aviation Management

TFRG60, 10 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: LTH:s fristående kurser sommar 2020
Beslutad av: Ledningsgruppen för grundutbildning
Beslutsdatum: 2020-05-11

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Aeronautiska vetenskaper.
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till att introducera till lednings- och managementfrågor inom flygbranschen genom undervisning i centrala koncept inom området samt praktiska exempel från flygbolag och flygindustrin som helhet.

 

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande delar:

  1. Ledarskap
  2. Kommunikation
  3. Ekonomi
  4. Marknadsföring

Kursen avslutas med ett seminarium grundat på ett av studenten valt fördjupningsarbete inom någon av ovanstående delar med inriktning på flygområdet.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Deltagande i obligatoriska föreläsningar samt projektredovisning.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Viveka Lund, viveka.lund@tfhs.lu.se
Kursansvarig: Nicklas Dahlström, nicklas.dahlstrom@tfhs.lu.se
Hemsida: http://www.tfhs.lu.se
Övrig information: Undervisningen sker i form av obligatoriska internetbaserade föreläsningar och övningar. Kursträffar: 15.00-19.00, 6-13-27 juli, samt 3 och 10 augusti. Det sista tillfället, 10 augusti, är avslutande med projektredovisning.