Kursplan för

Entreprenörskap - att bygga en skalbar start-up
Entrepreneurship - how to Build a Scalable Start-up

TFRD70, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser HT2020
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2020-06-25

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna praktisk erfarenhet av tidiga faser i att starta en teknikbaserad start-up. Kursen bygger på principer från lean-startup och affärsmodellskanvasen. Genom praktisk erfarenhet, studentdrivna seminarier, inspirationsföreläsningar och studier av litteratur uppnås förståelse för affärsmodellskomponenterna i start-up-processen, samt förmåga att analysera och validera en idé eller uppfinning främst genom kundbaserad utveckling och experimenterande med minsta möjliga produktprototyper. Denna förståelse används för att utveckla en effektiv och skalbar affärsmodell.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• Beskriv och förklara lean startup-processen
• Beskriva och förklara affärsplan respektive affärsmodellskanvasen
• Kunna jämföra och förklara skillnaderna i start-up processen mellan användning av en traditionell affärsplan och en lean start-up process
• Förstå skillnaden mellan en skalbar och icke-skalbar affärsmodell

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• Utveckla hypoteser utifrån affärsmodellskanvasen för att testa bärkraften i en idé eller uppfinning
• Validera olika delar av idén med hjälp av användar-, kund- och partner-feedback.
• Utveckla en minsta möjlig produktprototyp för effektiv kundfeedback
• Utveckla och förbättra affärsmodellen med hjälp av iterativ utvecklingsmetod
• Utveckla förmågan att intervjua potentiella användare, kunder och partners
• Utveckla förmågan att effektivt presentera sin idé eller uppfinning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• Kritiskt granska affärsmodeller ur ett hållbarhetsperspektiv
• Kritiskt granska affärsmodeller ur ett etiskt perspektiv

Kursinnehåll

Historiskt har många antagit att nystartade företag, så kallade start-ups, bara var mindre versioner av stora företag. Strategin för att bygga start-ups var därför att följa ”best-practices” för att driva stora företag. Vad Steve Blank, Eric Ries och andra som har utvecklat lean-startup metodiken har insett är att start-ups inte är som stora företag och därför behöver vi andra processer för att bygga och utveckla dem. Här definierar vi en start-up som en tillfällig organisation designad för att söka efter en effektiv och skalbar affärsmodell. Tyngdpunkten ligger på sökandet efter en affärsmodell och inte på genomförandet av en på förhand formulerad affärsplan. Kursen kommer att utnyttja Lean Startup metodiken, med bokstavlig betoning på att komma ut ur lärosalen, prata med potentiella användare, kunder och partners samt att snabbt iterera och förändra affärsmodellen baserat på uppnådda insikter. Kursplanen för den här kursen är baserad på lean-start-up metodik med några ändringar för att anpassa den till våra specifika omständigheter. Kursen fokuserar på processen att tydligt formulera affären i din vision av en start-up. Du kommer att lära dig att använda affärsmodellskanvasen (Business Model Canvas) som ett verktyg för att representera nyckelkomponenter i din start-up, t ex vem är dina kunder, vilket värde kommer det att få från din start-up, hur kommer dina intäkter att genereras, etc. (det finns nio element i affärsmodellskanvasen). Du kommer också att lära dig kundbaserad utveckling, den process vi använder för att designa, testa och utvärdera din start-up.

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen består av två delar: 1) Projektarbete som genomförs i grupp och rapporteras skriftligen och muntligen vid seminarier. Närvaro vid seminarier är obligatorisk. Vid utebliven närvaro kan en skriftlig komplettering komma att kräva. 2) Individuell skriftlig rapport som diskuterar insikter och slutsatser från projektet samt kritiskt granskar det ur hållbarhets- och/eller etiskt perspektiv.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kursen överlappar följande kurser: INNA01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Lars Bengtsson, lars.bengtsson@design.lth.se
Kursadministratör: Cilla Perlhagen, cilla.perlhagen@design.lth.se
Hemsida: http:// http://www.innovationengineering.lth.se/education/undergraduate-courses/