Kursplan för

Biobaserade byggmaterial
Bio-based Building Materials

TFRP10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser HT2019
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2018-12-18

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

I arbetet med att minska klimatpåverkan från byggprocesser finns ett ökat intresse för att använda biobaserade byggmaterial. Denna kurs ska ge studenterna fördjupad förståelse kring dessa materials egenskaper samt styrkor och begränsningar för olika användningsområden.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kunna förhålla sig till biobaserade materials styrkor och svagheter, fördelar och nackdelar för olika användningsområden.

Kursinnehåll

Kursen behandlar biobaserade byggnadsmaterial, tex trä- och träbaserade material samt material baserade på växtfiber.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkända laborationer och godkänd projektuppgift samt godkänd muntlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0119. Benämning: Muntlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Studenterna tenteras individuellt muntligt.
Kod: 0219. Benämning: Laboration.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Studenterna kommer att laborera i grupper om 2-4 studenter.
Kod: 0319. Benämning: Projektuppgift.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Projektuppgiften kommer att lösas i grupper om 2-4 studenter.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VBMF05 Byggmaterialvetenskap eller motsvarande.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Maria Fredriksson, maria.fredriksson@byggtek.lth.se
Hemsida: http://www.liveatlund.lu.se
Övrig information: I arbetet med att minska klimatpåverkan från byggprocesser finns ett ökat intresse för att använda biobaserade byggmaterial såsom trä och träbaserade material samt material baserade på växtfiber. Denna kurs ska ge studenterna fördjupad förståelse kring dessa materials egenskaper samt styrkor och begränsningar för olika användningsområden. Kursen kan ställas in vid färre än 12 anmälda. Kursen är lämplig för inresande utbytesstudenter.