Kursplan för

Patientsäkerhet
Patient Safety

TFRF45, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: LTH:s fristående kurser HT2019
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2018-12-12

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Ge fördjupad kunskap och insikt om förutsättningar (teoretiskt och praktiskt) för att uppnå hög säkerhet ur patientperspektiv i hälso- och sjukvården.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

•Ha kunskap om samspelet mellan miljö och människans inneboende fysiska och kognitiva möjligheter och begränsningar. Samt kunna relatera det till samspelet med organisation respektive teknik (Människa-Teknik-Organisation)

•Känna till och förstå olika modeller och teorier som beskriver hur brister i arbetsförhållanden och procedurer uppkommer och motverkas (latenta förhållanden) i komplexa miljöer som sjukvården

•Känna till och förstå faktorer som påverkar en organisations säkerhetsarbete

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• Kunna använda olika verktyg, såsom avvikelsehantering, risk- och händelseanalys, mätning av säkerhetskultur, för att identifiera risker inom hälso- och sjukvård

• Självständigt och i grupp kunna bedöma risker och föreslå åtgärder för ökad säkerhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• Självständigt och i grupp kunna identifiera kunskapsbehov i den egna verksamheten utifrån kursens innehåll samt söka och värdera ny information inom säkerhetsområdet

Kursinnehåll

I kursstarten introduceras studenten i den pedagogik som används under kursen. Kursen består av föreläsningar, gruppövningar utifrån faktiska händelser samt ett projektarbete i mindre grupper. Projektarbetet bygger på deltagarnas egna erfarenheter från hälso- och sjukvård. Kursdeltagarna tar fram egna problemformuleringar, tar ansvar för att relevanta data/information samlas in och att kursens begrepp, teorier och modeller tillämpas i den efterföljande analysen. Arbetet skall sammanfattas i en rapport samt poster och presenteras vid två seminarium. Till stöd för projektarbetet finns handledarmöten som i huvudsak sker på distans. LUVIT används som kursens plattform.

I föreläsningarna, som bygger på praktiska exempel från sjukvården, tas följande upp:

• Människans begränsningar och förutsättningar utifrån: kognition (perception, minne, inlärning), mänskligt felhandlande, stress, psykosociala och fysiska miljöfaktorer

• Beskrivning av hur olyckor uppkommer utifrån: brister i arbetsförhållanden och procedurer (latenta förhållanden), aktiva fel, säkerhetsbarriärer, situationsfaktorer, Rasmussens SRK-modell för kognitivt arbete

• Olika teorier och modeller för organisationer och hur de arbetar med riskhantering, t.ex ledningssystem, Rasmussens nivåmodell och säkerhetskultur

• Gränssnittet mellan människa och teknik utifrån: produktutveckling och gränssnittsutformning för säkerhet, användbarhetstester, olika standarder som t.ex Socialstyrelsens föreskrifter

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Bedömningen av den studerandes prestationer sker på följande sätt: 1) genom 3-4 individuella skriftliga sammanfattningar och reflektioner utifrån läst litteratur, föreläsningsanteckningar och relaterat till kursdeltagarens egen arbetssituation; 2) genom genomförandet av ett större handlett projektarbete utfört i små grupper (1-3 personer) och i relation till patientsäkerhetsfrågor på kursdeltagarnas egna arbetsplatser. Projektarbetet utmynnar i en skriftlig projektrapport, muntlig redovisning, samt i en postersession med inbjudna praktiker och beslutsfattare från hälso- och sjukvården. För kursbetyget G krävs godkända inlämningar samt genomfört och godkänt projektarbete. Kursen är processinriktad och utgår mer från förmågan att analysera situationer/problem än på instuderande av fakta.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förtur: Styrkt pågående anställning som omfattar minst 2 år och minst 50 % som läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, psykolog, apotekare, receptarie, biomedicinsk analytiker eller medicinteknisk personal.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Åsa Ek, asa.ek@design.lth.se
Examinator: Åsa Ek, asa.ek@design.lth.se
Hemsida: http://www.eat.lth.se
Övrig information: HT: 7,0 högskolepoäng; VT: 0,5 högskolepoäng. Om antalet sökande till kursen understiger 12 studenter kan kursen komma att ställas in.