Kursplan för

Ekonomibaserad produktionsutveckling
Economical Based Production Development

TFRN95, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser VT2018
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2017-06-19

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall skapa förståelse för den viktiga länk som finns mellan teknik och ekonomi, definiera ekonomiska villkor som ett styrmedel för produktionsutveckling samt ge en bild över hur olika förädlingssteg bildar tillverkningssystem. Vidare skall kursen tydliggöra det ömsesidiga beroendet mellan bl.a. produktutveckling och kretsloppsanpassade tillverkningssystem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Kursinnehåll

Kursen utgör den viktiga länken mellan ekonomi och teknik. Resultatet av utvecklingsinsatser beskrivs i tillverkningsekonomiska termer. Följande behandlas: Tillverkningssystems utveckling och historik, produktionstyper, produktionslayouter och organisationsformer, gruppteknologi, flödesgrupper, flexibilitetsbegrepp, tillverkningsekonomi innefattande bl.a. genomloppstider och cykeltider vid batchtillverkning och flödestillverkning samt tillverkningsekonomisk simulering, kassationer, stillestånd, taktförluster, reducerad beläggning, konfiguration av tillverkningssystem, statistisk störningsanalys, systematisk produktionsanalys i teori och praktik, produktionssäkerhet och PSM, deterministisk produktionsutveckling, gränsinvesteringar vid produktionsutveckling, kontinuerliga utvecklings- och förbättringsarbeten baserat på bl.a. lean manufacturing, integrerad produktframtagning med miljöinslag och kretsloppsteknik samt produktionslokalisering.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt löpande examination under kursens gång i form av inlämningsuppgifter.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kursen överlappar följande kurser: MMT045, MMTN30

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jan-Eric Ståhl, jan-eric.stahl@iprod.lth.se
Kursansvarig: Fredrik Schultheiss, fredrik.schultheiss@iprod.lth.se
Hemsida: http://www.iprod.lth.se