Kursplan för

Internationell miljövård, tematisk kurs
Environmental Issues, Thematic Course

TFRN45, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser VT2018
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2017-06-19

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursens övergripande mål är att i ett internationellt perspektiv ge ökad kunskap om viktiga miljöproblem samt att de studerande skall tillägna sig ett kritiskt förhållningssätt och ett vetenskapligt arbetssätt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

genom ett självständigt utfört projektarbete, som redovisas i form av en uppsats, ha visat att han/hon

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen ges ett ämnesmässigt tema, som kan variera från år till år. Till största delen består den av ett projektarbete som kan ha formen av en vetenskaplig artikel eller rapport.

Den gemensamma undervisningen består av seminarier och föreläsningar. På seminarierna ska studenterna utvärdera och diskutera varandras projekt, samt ge konstruktiv kritik. Föreläsningarna fokuserar på den vetenskapliga (skriv)processen och hur vetenskap kommuniceras, samt riktar särskilt fokus på kursens tema(n). Handledning av projektarbetet sker individuellt för varje student/grupp.

Kursens examination

Betygsskala: UV - (U,G,VG) - (Underkänd, Godkänd, Väl godkänd)
Prestationsbedömning: Preliminära versioner av uppsatsen skall redovisas och diskuteras vid flera seminarier. Aktivt deltagande på schemalagda seminarier krävs, både vad avser egna presentationer och kommentarer till andra kursdeltagare. För godkännande av uppsatsen krävs att kursledningen har haft möjlighet att följa studentens arbetsprocess. Arbetet skall muntligen försvaras i ett avslutande seminarium. Dessutom skall varje student opponera på en annan uppsats. Projektet utförs enskilt eller i grupper om två studenter.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kursen överlappar följande kurser: MIV095, FMI070, FMIN35

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Per Svenningsson, Per.Svenningsson@miljo.lth.se
Hemsida: http://www.miljo.lth.se