Kursplan för

Svenskt samhällsliv, kultur och teknologi
Swedish Society, Culture and Technology

TFRG45, 4 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser VT2018
Beslutad av: Ledningsgruppen för grundutbildning
Beslutsdatum: 2017-10-31

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att förbereda studenter för att arbeta som ingenjörer i ett globalt sammanhang genom att komplettera projektarbete i en internationell forskningsmiljö.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Kursinnehåll

Kursen innehåller tre teman:

Det svenska samhället (demokratiskt system, socialförsäkringssystem och samhällsplanering)

Industri och innovation (företag, entrepenörskap och innovation)

Svensk historia (regional historia)

Undervisningen består av studiebesök och seminarier.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Obligatoriska skriftliga inlämningsuppgifter och studiebesök samt kunskaper och förståelse som uppvisas vid obligatoriska seminarier.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förtur: Inresande utbytesstudenter från University of Michigan.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Per Warfvinge, per.warfvinge@chemeng.lth.se
Hemsida: http://liveatlund.lu.se
Övrig information: Kursen ges enbart för utbytesstudenter från University of Michigan.