Kursplan för

Bild och rum
Image and Space

TFRC95, 15 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser VT2018
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2017-06-19

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

att öva färdigheter i att skissa, måla, rita och modellera, för att genom dessa och andra uttryckssätt reflektera över föremål och företeelser i förhållande till rumsliga situationer.

att träna kommunikationsmöjligheter genom bildspråk.

att med tonvikt på kommunikation uppöva förmågan att återge förhållandet rum, ljus och färg i rumsliga situationer.

att bekanta sig med färgteorier och träna förmågan att avläsa färg i verkligheten.

att tydligt inarbeta konstens kultur och den estetiska betraktelsen i samband med teknik, färg och komposition.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

 

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: För godkänt krävs 80 % närvaro vid föreläsningar, handledning och genomgångar. Dessutom krävs åtta (8) godkända inlämningar av övningsuppgifter som redovisas vid tre gemensamma genomgångar. Sju av uppgifterna sker individuellt och en i en grupp om två studenter. För godkänt på övningsuppgifterna krävs inlämnad uppgift med tillräcklig kvalitet, vilken bedöms kvalitativt på konstnärliga grunder. Uppgifterna ska utföras noggrant och följa övningsbeskrivningen. Resultatet hänger samman med att man tillägnar sig arbetsprocessen och är närvarande vi föreläsningstillfället.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förtur: Förtur ges till den vars arbete har med skapande av bild, rum eller arkitektur att göra. Intyg (undertecknat och daterat tidigast juli 2016) från arbetsgivaren, som beskriver arbetsuppgifterna, ska bifogas ansökan. Se vidare information på www.antagning.se.
Kursen överlappar följande kurser: TNA185

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Niklas Nihlén, niklas.nihlen@arkitektur.lth.se
Övrig information: Kursen har en tydlig praktisk och experimentell karaktär.