Kursplan för

Projektledning och projektmetodik
Project Management Knowledge Areas

TFRC80, 15 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser VT2018
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2017-06-19

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge kursdeltagarna kunskap om projektledning samt projektmetodik i form av metoder/tekniker för planering, styrning och uppföljning av projekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Förklara och använda grundläggande begrepp avseende projektledning och projektmetodik.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Använda projektmetodik inom kunskapsområdena integration, omfattning, tid, kostnad, kvalitet, personal, kommunikation, risk och upphandling.

Producera och analysera en projektplan som beskriver ett projekts planerade genomförande.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Redovisa planering av ett planerat projekt med hjälp av projektdokumentation

Kursinnehåll

Kursens innehåll delas in i projektledning, som huvudsakligen behandlar lednings- och grupprelaterade frågor, samt projektmetodik som fokuserar på metoder/tekniker för styrning av projekt. Kursens båda delar tar utgångspunkt i de nio kunskapsområden som presenteras i PMBOK, nämligen

 

  1. Ledning och hantering av Integration i projekt
  2. Ledning och hantering av Omfattning i projekt
  3. Planering och styrning av Tider i projekt
  4. Planering och styrning av Kostnader i projekt
  5. Kvalitetsledning i projekt
  6. Ledning av Personella resurser i projekt
  7. Ledning och hantering av Kommunikation i projekt
  8. Riskhantering i projekt
  9. Ledning och hantering av Upphandling i projekt

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För att erhålla godkänt betyg skall följande uppfyllas: godkänd projektuppgift (grupparbete - 3-4 personer) i form av en godkänd projektledningsplan innehållande flera delmoment (ex. budget, tidplan, riskbedömning); godkända individuella inlämningar (ca 9-10 skriftliga inlämningar) och godkänd skriftlig tentamen samt minst 70 % närvaro vid seminarier. Projektetplan bedöms med skriftlig återkoppling till studenterna. Slutbetyg (3, 4 eller 5) består till 50 % projektuppgift (grupp) och 50 % skriftlig tentamen (individuellt).

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kursen överlappar följande kurser: TNV100

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursadministratör: Christina Glans, christina.glans@construction.lth.se
Kursansvarig: Radhlinah Aulin , radhlinah.aulin@construction.lth.se
Hemsida: http://www.bekon.lth.se/utbildning/fristaaende_kurser/tfrc80_projektledning_och_projektmetodik/