Kursplan för

Traditionella byggnadsmaterial och -tekniker
Traditional Building Materials and Building Constructions

TFRC45, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser VT2018
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2017-06-19

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper om traditionella byggnadsmaterial och byggnadstekniker samt hur dessa kan användas i byggnadsvårds- och annat modernt arbete.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• kunna beskriva och karaktärisera de vanligaste traditionella byggnadsmaterialen och teknikerna

• kunna förklara och förstå sammanhanget mellan form, teknik och funktion i den traditionella arkitekturen

• kunna tillämpa materialens och teknikernas terminologi

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• kunna definiera och analysera en äldre byggande med avseende på byggnadsmaterial och byggnadsteknik på ett kritiskt sätt som bidrar till tolkning och förståelse av byggnadshistoria och arkitektur

• kunna förhålla sig till byggnadskonstens utveckling i ett samhällsperspektiv genom de verktyg som ges i kursen

• vara väl förtrogen med de krav som ställs på muntlig och skriftlig framställning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• kunna analysera förhållanden i traditionell arkitektur med utgångspunkt i material och teknik

• kunna tydliggöra och karaktärisera med arkitekturkritikerns metod den traditionella byggnadskonsten

• lära sig att kritiskt granska och analysera information

• lära sig att dra specifika och generella slutsatser av sitt eget och andras arbeten

• kunna förstå och värdera källkritik

Kursinnehåll

Arkitekturens byggnader konstitueras av dess idéer, form, material och konstruktion. Denna kurs fokuserar på sambandet mellan tradition och konstruktion med utgångspunkt från material och teknik. Särskilt behandlas hur formgivning och byggteknologi inbördes påverkar varandra. Träning ges i att analysera arkitekturens grundvillkor såsom funktion, byggteknik och form. Kursen förmedlar förmåga att förstå sambandet mellan estetik och byggnadens konstruktiva och materialmässiga uppbyggnad.

Kursen ger en beskrivning av de vanligaste traditionella materialen och teknikerna såsom natursten, tegel, murning, putsning, trä, målning m m.

Med utgångspunkt i övergripande redogörelse av material och tekniker görs fördjupande studier i representativa objekt som beskrivs i sin arkitektoniska, konceptuella och byggnadstekniska uppbyggnad. Hur är byggnader under olika epoker uppbyggda och hur är de sammansatta av material och genom deras konstruktion?

Kursen bygger till stor del på det konkreta mötet med byggnaden och materialen. Därför planeras studiebesök till en byggnadshytta inom Skåne.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Minst 80 % obligatorisk närvaro vid föreläsningar och studiebesök samt godkänd projektuppgift som redovisas i ord, text och bild vid ett gemensamt seminarium i kursens slutskede. Med föreläsningar, litteratur och studiebesök som bakgrund arbetar varje student (individuellt) med en projektuppsats, "grammatikbok", över tre utvalda traditionella byggnadsmaterialmaterial (valen görs i samverkan med kursansvarig efter förslag från studenten). Uppsatsen ska innehålla två delar: a) tekniska fakta om material och materialegenskaper för de tre utvalda materialen, b) exempel för de tre materialen som beskrivs hur materialegenskaper, teknik och gestaltning samverkar: Tre historiska exempel ska analyseras beträffande arkitekturens tektonik som resultat av kombinationen material-teknik-gestaltning. Tre egna förslag ska tas fram till sådan samverkan; en gestaltning som har sitt upphov i material/teknik. Såväl de tre historiska analyserna som de tre egna förslagen ska redovisas i bild och text. Korrekt källhänvisning ska finnas. Den skrivna texten i del a) ska vara minst 10 sidor, del b) lika mycket samt bilder och bedöms beträffande fakta och kvalitet. Övningsuppgiften lämnas in skriftligen en vecka före slutkritiken. Vid slutkritiken redovisar studenten muntligt och med bilder (Power-Point e.d.) del b). Avseende del a) för vi en gemensam diskussion kring eftersom materialen kan ha behandlats av flera studenter, men med utgångspunkt från uppsatserna.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kursen överlappar följande kurser: ABVN20

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Kerstin Barup , Kerstin.Barup@byggark.lth.se
Hemsida: http://www.bv.lth.se
Övrig information: I kursen ingår ett endagars studiebesök inom Skandinavien till självkostnadspris.