Kursplan för

Grafisk design
Graphic Design

TFRA41, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser VT2018
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2017-06-19

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar dels till att utveckla kursdeltagarnas kunskaper i grafisk design med hjälp av Adobe Photoshop och Illustrator, dels till att bygga upp en professionell skicklighet och kunskap inom grafisk formgivning, estetik och bildkonst.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- kunna utveckla ett grafiskt koncept genom att tänka visuellt och använda designtekniker såsom komposition, färgsättning, typografi mm

- kunna visa kunskap om regler och terminologi inom grafisk formgivning och typografi genom individuella praktiska övningar och textstudier.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

- kunna utveckla ett personligt och kreativt förhållningssätt till de visuella konsterna i allmänhet och till grafisk design i synnerhet.

- demonstrera förmåga att framställa grafiska designprodukter som kräver kunskap om Adobe Photoshops och Illustrators digitala verktyg.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

- kunna utveckla sin egen fantasi och visuella kommunikationsförmåga och visa detta genom framställning av egna grafiska arbeten

- kunna utveckla god förmåga till analytisk bedömning av professionella produkter inom de visuella konsterna, i synnerhet inom grafisk formgivning

Kursinnehåll

Kursen innehåller handgripliga övningar, s.k. "fallstudier", där deltagarna lär sig analysera grafiskt material och rapportera, enskilt och i grupp, om sina slutsatser. Handledning ges i form av föreläsningar och textstudier. Kursdeltagarna förväntas kombinera digitala och analoga hjälpmedel för att framställa både obligatoriska och självvalda grafiska arbeten som t ex: produktförpackningar, bokomslag och grafisk design för nya produkter. Dessa arbeten skall kunna bilda grunden till en referensportfolio för framtida bruk.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: 80% närvaro samt godkända övningsuppgifter. Uppgifterna består av 4 mindre arbeten som sammanfattas i korta rapporter (om en till några sidor) samt 2 designuppgifter (som till exempel en förpackningsdesign inkluderande grafisk layout och en beskrivning av studentens designintentioner).

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Lars-Henrik Ståhl, lars-henrik.stahl@arkitektur.lth.se
Lärare: Pawel Szychalski, pawel.szychalski@arkitektur.lth.se