Kursplan för

Förbättrings- och förnyelsekunskap i vården
Healthcare Innovation and Management

TFRG20, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: LTH:s fristående kurser HT2018
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2018-03-14

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att tillgodose hälso- och sjukvårdssektorns ökande behov av personer med kunskap om och färdighet i att;

• integrera och utveckla människor, teknologier och ekonomiska aspekter till innovativa lösningar och system,

• identifiera och skapa underlag för innovationer, primärt process-, produkt- och serviceinnovationer, baserat på samhälliga behov och möjligheter samt

• leda och utveckla hälso- och sjukvårdsrelaterade verksamheter.

Kursen bygger på tvärdisciplinär arena som ger deltagarna möjlighet att på ett integrerat sätt studera managementkoncept, ledarskapsfrågor, processutveckling och ledning, strategi, teknologi och innovation gemensamt i hälso- och sjukvårdskontexten. Såväl yrkesverksamma som studenter välkomnas att söka.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• diskutera och förklara grundläggande begrepp och aspekter av verksamhetsutveckling, innovation, förbättringsmetodiker, komplexa system, processorientering.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

• Formulera, strukturera och designa projektarbeten (förnyelse-, förbättrings-, utvecklings-) där centrala och för projekten relevanta aspekter behandlas.

• Identifiera och analysera hälso- och sjukvårds relevanta frågeställningar och problem i empirin och med hjälp av teorier/modeller utvärdera dessa.

• Välja, designa och applicera förbättrings- (ex. Lean, TQM, Six sigma) och förnyelsemetodiker (ex. kundprocesskartläggningar, kreativitetsmetoder) i hälso- och sjukvårdskontexten.

• Redovisa skriftligt och muntligt uppsatser, rapporter mm (för hälsa och sjukvårdsektorn, samhälle och akademin) där de för uppgiften identifierade relevanta aspekterna reflekteras och värderas.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• Värdera och värna om förnyelse- och förbättringssatsningar inom hälso och sjukvårdsverksamheter.

Kursinnehåll

Kursen bygger på två delar uppdelade i mindre moduler:

• en innovationsdel (del 1) med syfte att utbilda personer i att förnya verksamheter och skapa nya affärs- och verksamhetsmöjligheter i och kring vården och

• en managementdel (del 2) med syfte att utbilda personer i att förbättra existerande verksamheter på kostnadseffektiva och nyttogörande sätt.

Del 1 är fokuserat på skapande och upplevelsebaserade moment, detta i tvärdisciplinära grupper. Entreprenörskap och innovation är centrala moment i spår och framförallt på det aktiva skapandet av förnyande och innovationer inom hälso- och sjukvård. En viktig aspekt i detta spår är också den personliga utvecklingen för individerna.

Del 2 är baserat på de senaste rönen inom förbättringskunskap i vården med tyngdpunkt på processer, flöden, teknologi, organisation samt ledning i hälso- och sjukvårdssammanhang. Perspektivet kommer även att breddas till funktioner på ömse sidor i värdekedjan, såsom leverantörer och kunder.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Deltagarnas resultat utvärderas kontinuerligt med hjälp av dels diskussioner med och observationer av deltagarna, dels bedömning av de skriftliga rapporter, som redovisas från projektarbeten. Utvärderingen skall fokuseras på förståelse, insikt och egen praktisk förmåga till att driva förbättrings- och förnyelsearbeten. Kursen examineras i flera delar, dels individuellt (60 %) och dels i grupp (40 %).

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Förbättringsdelen.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Deltagarnas resultat utvärderas kontinuerligt med hjälp av dels diskussioner med och observationer av deltagarna, dels bedömning av de skriftliga rapporter, som redovisas från projektarbeten. Utvärderingen skall fokuseras på förståelse, insikt och egen praktisk förmåga till att driva förbättrings- och förnyelsearbeten. Kursen examineras i flera delar, dels individuellt (60 %) och dels i grupp (40 %).
Kod: 0212. Benämning: Förnyelsedelen.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Deltagarnas resultat utvärderas kontinuerligt med hjälp av dels diskussioner med och observationer av deltagarna, dels bedömning av de skriftliga rapporter, som redovisas från projektarbeten. Utvärderingen skall fokuseras på förståelse, insikt och egen praktisk förmåga till att driva förbättrings- och förnyelsearbeten. Kursen examineras i flera delar, dels individuellt (60 %) och dels i grupp (40 %).

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kursen överlappar följande kurser: TFRF25

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Fredrik Nilsson , fredrik.nilsson@plog.lth.se
Kursadministratör: Cilla Perlhagen, cilla.perlhagen@design.lth.se
Hemsida: http://www.design.lth.se/utbildning/
Övrig information: Kursen kan komma att ställas in vid färre än 16 deltagare. Kursen ges vid 6 kurstillfällen á 3-4h som ges på sen eftermiddag/kväll var tredje vecka under höstterminen (företrädesvis torsdagar). Kursstart (obligatorisk) den 6 sept 2018.