Kursplan för

Patientperspektiv och egenförmåga
Patient Perspective

TFRD40, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser HT2018
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2018-03-14

Allmänna uppgifter

Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att deltagarna ska fördjupa sin kunskapssyn i vårdens möjligheter och svårigheter från ett patientperspektiv. De ska utveckla färdigheter i att navigera kronisk sjukdom, med inriktning på onkologisk sjukdom, såväl internt, relationellt som inom svensk hälso- och sjukvård. Genom grupparbete tränas och utvecklas samarbetsförmågor och kunskapsutbyten mellan patient och vårdgivare.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Studenten skall efter genomgången kurs kunna:
• redogöra för omhändertagande, utredningsgång och handläggning av ett patientmaterial utifrån ett patientperspektiv eller ett närståendeperspektiv.
• Redogöra för centrala begrepp utifrån ett patientperspektiv inom hälso- och sjukvård, inklusive e-hälsa
• Tillämpa vårdstrukturella rättigheter
• Översiktligt redogöra för onkologisk behandlings påverkan på kropp.
• redogöra för specifika psykosociala kriser vid cancersjukdom respektive kronisk sjukdom samt strategier för att hantera dessa.
• tillämpa relevanta regler och lagar inom hälso- och sjukvård, arbetsmiljö och försäkringsmedicin.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Studenten skall efter genomgången kurs kunna:
• navigera ett patientfall genom vården och socialförsäkringssystemet
• Förstå krisreaktioners olika steg utifrån patient och närståendes olika perspektiv.
• Redogöra för allmänna strategier för ökat välmående hos patient och närstående.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Studenten ska såväl ur ett individ- som ett samhällsperspektiv kunna:
• bemöta patienter, anhöriga och vårdpersonal på ett inkluderande sätt,
• analysera och resonera tillsammans med patient, närstående och vårdpersonal,
• analysera och resonera kring inkludering,
• självständigt ta ansvar för sin egen utbildning genom att bedöma sitt lärande och reflektera över hur ytterligare utveckling kan ske.

Kursinnehåll

Kursen innefattar de grundläggande och avancerade kunskaper och färdigheter inom vårdnavigering för att kunna navigera ett patientärende i svensk sjukvård.
Kursen innefattar grundläggande kunskaper om kroppsliga och psykosociala reaktioner vid cancersjukdom för att möjliggöra ett subjektivt gladare liv vid kronisk sjukdom.

Provmoment
Skriftlig inlämningsuppgift, case study, 5 hp  
Muntlig och skriftlig framställning i delmoment, 2,5 hp
4 delar
1) Onkologi och kronisk sjukdom 1. Onkologi, kronisk sjukdom, fysioterapi, psykosociala frågor.
2) Patientmedverkan. Empowerment, inkludering, patientprocessorienterad vård och e-hälsa är begrepp som diskuteras och utvecklas. Här ingår akademiskt skrivande, sökande efter material, källkritik och analytisk förståelse.
3) Vårdnavigering . Genomgång av vårdens organisation och de svårigheter att ta sig fram som finns. Hur navigerar jag som patient respektive närstående och vilken hjälp finns inom vårdens organisationer?
4) Onkologi och kronisk sjukdom 2. Hälsoteorier och psykosociala strategier för sjuka och närstående. Hoppets komplexitivitet, symboler, tidsaspekter, kost och motion mfl hälsostrategier diskuteras.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Kursen är en distanskurs med sammanlagt två obligatoriska träffar i Lund. Undervisningen sker huvudsakligen av studentaktiverande arbetsformer som casemetodik, kompletterat med föreläsningar och självstudier. All schemalagd undervisning är obligatorisk. Examinationens omfattning och uppläggning Vid kursslut examineras huvudcase skriftligt (5 hp). Där ingår värderingsförmåga, förhållningssätt samt praktiska färdigheter. Teoretiska kunskaper (2,5hp) examineras och dokumenteras i en sammanlagd kursportfolio. I kursportfolion ingår olika skriftliga såväl som muntliga delmoment. Student som har underkänts i prov har rätt att undergå förnyat prov fyra gånger. Ytterligare tentamen kan medges efter särskild prövning. Som betyg används uttrycken Godkänd eller Underkänd.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förtur: Förtur ges till sökande som har/har haft en cancersjukdom samt sökande som står i nära kontakt med personer som har/har haft en cancersjukdom. Intyg (författas av den sökande och bör inte explicit nämna personliga detaljer) som tydligt visar på vilket sätt förturskriterierna uppfylls. Intyget ska vara undertecknat och daterat tidigast januari 2018.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ulrika Sandén, ulrika.sanden@design.lth.se
Kursadministratör: Cilla Perlhagen, cilla.perlhagen@design.lth.se
Kursansvarig: Fredrik NIlsson, fredrik.nilsson@plog.lth.se
Kursansvarig: Hans Thulesius, hansthulesius@gmail.com
Kursansvarig: Lars Harrysson, lars.harrysson@soch.lu.se
Övrig information: Denna kurs genomförs i samverkan mellan Designvetenskaper, institutionen för kliniska vetenskaper och socialhögskolan. Samverkan sker också med personal på onkologen och cancerrehabilitering på Skånes universitetssjukhus. Maria Hägglund, forskare på hälsoinformatik på Karolinska institutet och Bodil Jönsson, prof em på Certec kommer att medverka som gästföreläsare.