Kursplan för

Trädgårdskonstens historia
The History of Garden Art

TFRC15, 4,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser HT2018
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2018-03-13

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ger en översikt i Europeisk trädgårdshistoria från antiken till nutid. Syftet är att ge kursdeltagarna en medvetenhet och referensram inom trädgårdskonstens historia, användbar såväl vid projekterande som vid kulturell verksamhet av olika slag.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

- kunna referera till grundkunskaper i trädgårdskonstens historia inom den kristna och islamska världen

- kunna identifiera och beskriva den principiella utformningen av trädgårdar från antiken till nutid

- kunna identifiera och beskriva de viktigaste trädgårdarna i Europa från antiken till nutid

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

- kunna redogöra för de olika periodindelningarna inom trädgårdskonstens historia och sätta dem i samband med allmänna historiska, politiska, kulturella och filosofiska strömningar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

- kunna använda ett historiskt referensmaterial för att berika såväl projekterande som kulturella verksamheter.

Kursinnehåll

Kursen innehåller 24 timmars föreläsningar (8 föreläsningar á 3 tim) kompletterat med en en-dags exkursion.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs närvaro vid minst 80% av föreläsningarna, deltagande i övning och tentamen på kurslitteratur.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Kursen överlappar följande kurser: TNA130

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anna-Maria Blennow, Anna-Maria.Blennow@arkitektur.lth.se
Hemsida: http://www.abm.lth.se/grundutbildning/fristaaende-kurser/