Kursplan för

Byggnadskonsten i Europa - arkitekturens formspråk och tektonik
European Architectural Heritage - Form and Technology

TFRC20, 15 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: LTH:s fristående kurser HT2017
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2016-11-10

Allmänna uppgifter

Fördjupning: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav.
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande kunskaper om den europeiska byggnadskonsten och träning i att analysera dess grundvillkor såsom funktion, byggteknik och form. Kursen skall förmedla förmåga att förstå sambandet mellan estetik och byggnadens konstruktiva, rumsliga och idémässiga uppbyggnad. Målet är även att studenten skall lära sig att känna igen den europeiska arkitekturens olika byggnadsstilar, sär- och karaktärsdrag.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

• kunna identifiera och karaktärisera den europeiska byggnadskonstens olika stilepoker

• kunna visa översiktlig förståelse för och kunna förklara sammanhangen mellan form, teknik och funktion

• kunna behärska arkitekturens terminologi

• kunna visa att hon eller han har viss praktisk erfarenhet av att mäta och rita av arkitektoniska grundelement

• kunna visa god förtrogenhet med de krav som ställs på muntlig och skriftlig framställning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

• kunna kritiskt granska och analysera information

• kunna dra specifika och generella slutsatser av sitt eget och andras arbeten

• kunna förstå och värdera källkritik

Kursinnehåll

Arkitekturens historiska byggnader konstitueras av dess idéer, form, material och konstruktion. Denna kurs fokuserar på sambandet mellan byggnadskonstens arkitektoniska och byggnadspraktiska uppbyggnad. Särskilt behandlas hur formgivning och byggteknologi inbördes påverkar varandra och befordrar karaktärer i byggnadskonstens olika epoker.

Kursen ger en bred beskrivning av europeisk arkitektur ur ett historiskt perspektiv som uttryck för samtidens formideal och tekniska kunnande. Med utgångspunkt i denna övergripande redogörelse av byggnadskonstens utveckling görs fördjupande studier i representativa objekt som beskrivs i sin arkitektoniska, konceptuella och byggnadstekniska uppbyggnad. Kursen kommer även att ge en inblick i interiör- och möbelhistorien då denna är intimt förknippad med arkitekturen och dess stilutveckling.   

Kursen bygger till stor del på det konkreta mötet med byggnaden, att ta byggnaden i besittning, känna och uppleva rummet och volymerna. Därför planeras studiebesök/exkursioner till historiska byggnader i Sydsverige och i Danmark samt en studieresa till antikens, renässansens och barockens Italien. På plats i Rom ges träning i att själv upptäcka och konkret lära känna en byggnads beståndsdelar genom en praktisk rit- och mätövning.

Kursens examination

Betygsskala: UG
Prestationsbedömning: Minst 80 % obligatorisk närvaro vid föreläsningar och studiebesök samt godkänd projektuppgift (artikel med analys av problemställning) vilken redovisas i ord, text och bild vid ett gemensamt seminarium i kursens slutskede.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TNA155

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anna-Maria Blennow, Anna-Maria.Blennow@arkitektur.lth.se
Lärare: Anna Wahlöö, anna.wahloo@byggark.lth.se
Hemsida: http://www.abm.lth.se
Övrig information: I kursen ingår en studieresa till Rom under en veckas tid till självkostnadspris.